Salut

Aquestes són les idees força que ha preparat la sectorial de Salut de MÉS per Mallorca:

 • Garantir l’accés universal al sistema sanitari públic per a totes les persones que resideixen a les Illes Balears.
 • Racionalitzar l’ús dels medicaments i de les proves diagnòstiques.
 • Potenciar la participació dels professionals i dels ciutadans i ciutadanes en les decisions que es prenguin en el sistema sanitari públic.
 • Apostar per la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia potenciant l’autoresponsabilitat en salut i actuant per reduir les desigualtats socials.
 • Potenciar la investigació sanitària en totes les àrees: atenció primària, atenció especialitzada, salut pública i farmàcia.

Et convidam a que introdueixis la teva proposta, i comentis i valoris la resta de propostes enviades.

15 Missatges

 • 12 de desembre de 2014 23:44
  CAITS , per  joan lluis

  Posar el CAITS com a servei bàsic a tota la comunitat autònoma, per tal de dur uns politica de prevenció investigació i tractament de les ITS a totes les Illes.

 • 13 de desembre de 2014 09:19
  Salut , per  Marc Tur

  Posar en marxa un Pla específic de prevenció en Salut mental Infantojuvenil amb la recuperació d’una figura (o Equip) que pugui anar als centres educatius i evitar llargs processos d’espera i derivacions d’un lloc a l’altra. Cada día ens trobam MÉS problemàtiques mentals que queden Dins l’àmbit domèstic i cal atracar-nos a les famílies.

 • 16 de desembre de 2014 11:49
  Son Espases , per  Miquel

  Gratuïtat del parking de Son Espases i millora del servei de busos que hi connecten.

 • 16 de desembre de 2014 11:52
  Llistes d’espera , per  Miquel

  Compromís de reducció de les llistes d’espera en les operacions, contractant més personal sanitari i habilitant durant més temps l’ús dels quiròfans.

 • 16 de desembre de 2014 18:44
  Salut , per  Albert

  Impulsar una facultat de medicina pública a les Illes Balears. Perquè:
  - És quasi la única Comunitat Autònoma que no en disposa
  - Impulsaria la investigació, el nivell científic i en definitiva l’I+D+I de la nostra comunitat
  - Es tracta d’una oportunitat i no es pot deixar com volen alguns que aquesta recaigui en el sector privat que ja hi té els ulls posats
  - Serà un reclam per a professionals de prestigi reconegut d’altres bandes de l’estat i un millor aprofitament de les qualitats de professionals de gran prestigi que ja estàn aqui
  - Als estudiants de medicina de les illes no els caldrà desplaçar-se per seguir els 6 anys d’estudis universitaris
  - Serà un reclam per molts joves d’altres bandes de l’estat amb ganes d’estudiar, formar-se, amb iniciativa, el tipus de gent que volem atraure i no tant de turista low-cost

 • 16 de desembre de 2014 18:50
  Salut , per  Albert

  El retorn de la sanitat pública universal i gratuïta. Perquè la discriminació d’immigrats i sense recursos a més de ser inhumà no suposa un estalvi. D’altra banda s’ha de millorar la facturació a altres països de la unió europea per serveis prestats als seus ciutadans i la part que d’aquesta recaptació toca a les illes Balears pel gran precentatge de ciutadans estrangers que s’hi atenen.

 • 26 de desembre de 2014 19:35
  Salut , per  Maria

  Eliminació del co-pagament farmaceutic o condicionat els ingressos de la persona o família afectada

 • 31 de desembre de 2014 21:14
  Salut

  Posar en marxa un Pla de Formació per a la població en general, de sebre aplicar suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar.
  Fer xerrades als centres educatius de secundaria perque tots el joves sapiguen aplicar suport vital basí i RCP en cas de que se lis presenti una emergencia mèdica.

 • 16 de gener de 2015 19:01
  Salut , per  Igualtat - MÉS per Mallorca

  Vetllar pel bon desenvolupament de la llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

  Assegurar l’atenció sanitària i en igualtat de condicions a totes les dones empadronades, independentment de la seva situació administrativa.

  Impulsar formació i educació afectiva sexual conjuntament amb associacions de dones i educadores.

  Impulsar un abordatge específc per evitar la medicalització de la salut de les persones i en concret de les dones.

  Crear indicadors de salut que tinguin present els diferents factors socioeconòmics , laborals, impacte de lùs del temps, econòmics, relacionals, lleure, que produeixen malalties i els trastorns crònics més comuns en les dones.

  Programes d’informació, prevenció del càncer genital i mamari, informació i prevenció de VHI-Sida, programes de salut dedicats a dones grans i les dones que entren en la menopausa.

  Els centres de Salut i Unitats Sanitàries han de ser autèntics centres integrals i amb professionals multidisciplinars

  Promoure la mediació intercultural, protocol específic contra ABLACIÓ de les nines, i altres pràctiques de mutilacions genitals femenines, treballant amb ONGs en els països d’origen on aquestes pràctiques es mantenen.

 • 20 de gener de 2015 22:48
  Salut , per  Antoni J. Fuster

  Creació dels Consells Municipals de Salut.

  Dissolució de l’ IBSMIA. Integració del personal en les USM. Coordinació de programes de salut mental infantojuvenil amb Menors, Educaciö i xarxa de serveis socials municipals.

  Tornar a l’ orientació comunitària de les USM preservant la figura del psicóleg especialista d’Atenció primária independent de l’ especialitzada, tot preservant la coordinaciò.

  Tornar a l’ horari de jornada completa dels Centres de Salut.

  Recuperar procès de Carrera Professional.

 • 10 de febrer de 2015 13:49
  Salut. Targeta sanitària. , per  Polita Rigo

  Propòs que la targeta sanitària sigui gratuïta per a tothom. Per què l’hem de pagar i per què ha de caducar cada poc temps??? Ho consider un robatori a la gent.

 • 15 de febrer de 2015 00:23
  Salut , per  Marta Salvà

  Si partim de la base de l’atenció sanitària com a dret, cal oferir qualitat, a tots els nivells. Tenim uns equips professionals sanitaris, en general, exel.lents, molt formats i amb una generositat i qualitat humana extrahordinària; però esgotats, farts, frustrats i molt cremats per les condicions i deficiències del sistema. Perquè des de dins veiem allò que potencialment podríem crear i per, entre d’altres factors, la mala gestió dels recursos, no es pot dur a terme.
  De primera mà vull ressaltar que treballem en unes condicions molt precàries, amb moltíssimes desigualtats segons la zona o interessos del municipi, SENSE CLARA COHESIO INTERCOMARCAL tan sols, amb una només teòrica xarxa informàtica i algunes reunions periòdiques com mecanismes de comunicació intercentres i ben pocs interhospitalaris.
  EQUITAT, IGUALTAT...altres drets bàsics que defensam i són impossibles d’assolir senzillament per la desproporció en la ubicació de les ambulàncies, per dificultats tècniques i instrumentals dels hospitals que no són de referència pel que fa tant a derivacions a Unitats de referència d’atenció urgent a Son Espases com a Hospitals sòcio-sanitaris.
  JUSTÍCIA...el sistema és injust, desigual i desequilibrat.

  Els que hi som a dins coneixem de sobres la falta d’inspeccions sanitàries i irregularitats pel que fa al frau per part d’alguns professionals que usen material i eines del Sistema Públic per a l’ús particular de les seves consultes privades, INDIGNANT. I la majoria de coordinadors ho saben i no ho denuncien.

  No existeix un bon control de l’eficàcia de l’activitat professional, tan sols d’ítems molt teòrics que no són representatius de la qualitat oferida i resultats reals obtinguts. Treballam amb la VIDA de les persones. Potser en centres hospitalaris sí que existeixen mecanismes d’avaluació i observació més directa de la pràctica diària dels sanitaris; no obstant això, pel que respecta a l’ Atenció primària, pràcticament no es fan reavaluacions periòdiques dels resultats i satisfacció dels pacients i, el més important, del bon control i detecció de malalties i ús adequat de recursos. No serveixen ítems teòrics d’ús racional de medicaments que no van lligats a una detecció real dels casos. Intentaré posar un exemple senzill...Si no es detecta una embòlia de poca relevància immediata en un pacient (el que nosaltres diríem un accident isquèmic transitori) ...s’estalvia potser introduir un fàrmac preventiu com l’aspirina...També implica un menor control dels factors de risc càrdio-vascular, menor demanda immediata i llista d’espera. Però, a la llarga, aquest pacient probablement desenvoluparà patologies molt més invalidants que seran un efecte advers sever per ell i pel sistema. No detectar-lo pot ser un error clínic per negligència, per descuit, per manca de recursos, de temps... Error que no revisa un inspector. Que comet un mínim de gent, però quan parlam de vides i salut qualsevol mínim s’hauria d’intentar reduir.
  Les condicions són tan límit que moltes vegades, com humans, ens equivocam. Malgrat en la majoria de casos no sigui així.
  Amb una millor gestió dels recursos, temps i més professionals treballant es reduirien els casos d’errades o efectes adversos.
  No és digne treballar 24hores seguides amb caos permanent. Massa pocs incidents ocorren pel que podria esdevenir. No és just ni pels professionals ni pels pacients.
  Tampoc és digne passar consulta durant 12hores seguides en un despatx de 2metres quadrats sense finestres ni ventilació en un hospital, sense micròfon, sense telèfons, sense cadires pels acompanyants i de vegades sense cadires pels propis pacients, amb infants de mesos a mig metre de gent de 90anys amb infeccions totalment diferents que augmenten la morbilitat mútua... I, potser al centre de salut del poble veïnat, sobren butaques i finestres i material...I, segurament a la universitat, es fan reformes constantment per a què els administratius gaudeixin de vistes a la muntanya i calma les 8hores del matí...MOlt lícit, ideal...però INJUST.

  MESURES BÀSIQUES INTERVENCIÓ:

  - Mecanismes comunicació intercentres i interhospitalaris.
  - Inspeccions periòdiques dels centres de salut i hospitals.
  - Equitat en recursos humans i materials, nòmines, material i serveis.
  - Reduir o revalorar taxes parking a SOn Espases.
  - PREVENCIOOOO com eina bàsica. Amb una bona educació, en aquest cas sanitària, reduim el mal ús i el burn out.
  - Més feed-back professionals i sistema.
  - SI cal obrir quiròfans, si cal fer peonades per minvar llistes d’espera i que els pacients no s’hagin de remetre a privada, que se gestionin com a tals i en condicions controlades.
  - ELs recursos són limitats, però millor gestionats els resultats poden optimitzar-se.

 • 5 de maig de 2015 23:43
  Salut , per  laura

  Introduïr la figura de la "infermera escolar" a tots els centres escolares: diagnosi, Educació per a la salut, prevenció, seguiment, evaluació...

  Infants educats en salut, seràn adults sans.

 • 9 de maig de 2015 13:26
  Salut , per  Marta

  Proposta d’estalvi: suggerir/obligar a la administración pública que es receptin els medicaments en monodosi. D’aquesta manera només pagarem el que realment necessitem i a més ajudem al medi Ambient (reducció de residus).

 • 26 de maig de 2015 18:40
  Salut , per  Paula

  AUMENTAR LA BAIXA PER MATERNITAT A 1 ANY DE DURACIÓ. No s’ha d’oblidar que és un dret, però també una necessitat i per tant, 16 setmanes són totalment insuficients. Segons la OMS, 6 mesos és el temps mínim que una mare necessita de lactància per al nadó i està recomanat fins a 2 anys. Al final amb aquesta normativa sense peus ni cap s’acaba interferint amb el procés d’alimentació del recien nat.