Serveis Socials canvia el procediment normatiu autonòmic de dependència per millorar la protecció dels usuaris

Fina Santiago ha destacat el dret d’una persona amb dependència que faci més de 60 dies que espera accedir a una residència a disposar d’una prestació econòmica d’atencions en l’entorn familiar.

El Consell de Govern d’avui ha aprovat la modificació del Decret 83/2010, que estableix els principis generals del procediment de dependència, amb l’objectiu de millorar la protecció dels usuaris i corregir situacions que els perjudicaven. Aquesta modificació normativa s’afegeix a altres actuacions de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació amb la finalitat de reactivar l’atenció a la dependència, com ara l’increment de la contractació de treballadors socials i valoradors per donar sortida a l’acumulació d’expedients, el concert de noves places i l’augment de personal de les residències per millorar la qualitat del servei.

Un dels principals canvis derivats d’aquesta modificació normativa és que, a partir d’ara, una persona amb dependència que faci més de 60 dies que espera accedir a una residència podrà disposar d’una prestació econòmica d’atencions en l’entorn familiar. Es tracta d’una possibilitat prevista en la legislatura 2007-2011, que va ser retirada durant la legislatura passada i que ara es recupera per evitar que el dèficit històric de places residencials a les Illes Balears deixi les persones dependents amb dret a una plaça residencial sense rebre ni aquest servei ni una prestació econòmica.

Una altre canvi important en la normativa és que la revisió del grau no es durà a terme d’ofici si la persona es troba ingressada en una residència. D’aquesta manera, les persones que ja es troben en un centre residencial no seran revalorades i s’evitaran casos com que es retiri la prestació a un usuari que hagi millorat en autonomia personal gràcies a l’atenció continuada a la residència.

D’altra banda, a partir d’ara, la responsabilitat d’iniciar la revisió dels graus de dependència, l’assumeix l’Administració i no la persona amb dependència o el seu cuidador o cuidadora, tutor o tutora, o representant legal. Això significa que, sens perjudici de la possibilitat que té la persona interessada de sol·licitar aquesta revisió a instància de part, l’Administració iniciarà d’ofici la revisió dels graus. Es tracta d’un canvi normatiu important, ja que s’han detectat casos en què l’usuari, per motius diversos i després de mesos, no ha sol·licitat la revisió del grau i l’Administració li ha acabat reclamant doblers, amb caràcter retroactiu. D’aquesta manera, s’assegura que la responsabilitat de fer les revaloracions recaigui sobre l’Administració.