S’obr la vía judicial contra el govern central per defensar les inversiones estatutàries

El Govern estudia interposar un recurs contenciós administratiu contra l’Estat per defensar judicialment les inversions estatutàries de la Platja de Palma


El Consell de Govern ha acordat avui instar l’Advocacia de la Comunitat Autònoma “que estudiï la viabilitat d’interposar un recurs contenciós administratiu contra l’Institut de Turisme d’Espanya respecte la no acceptació de les pròrrogues ni de la tramitació de l’esborrany d’Addenda II relatius al Conveni de Col·laboració de data 13 d’agost de 2009, per a la remodelació de la Platja de Palma, així com respecte l’advertiment de reintegrament de les quantitats; i així mateix, que en cas de considerar la viabilitat, presenti l’esmentat recurs”. L’objectiu del Govern és defensar judicialment les inversions estatutàries per a la remodelació de la Platja de Palma, que ara l’Estat reclama.

El 13 d’agost de 2009 es va signar el Conveni de Col·laboració entre l’Institut
de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) i el Govern de les Illes Balears, en el marc del previst en l’article 9 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes Balears, i als efectes de l’establert en la disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia (que defineix les anomenades “inversions estatutàries”), per tal de dur a terme actuacions de millora i embelliment de la Platja de Palma.

El 23 de desembre de 2010 es va subscriure una Addenda per permetre instrumentar el compromís d’inversió de l’Estat per a l’any 2010. En tot cas, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va proposar una Addenda II al Conveni, en la qual es proposava una revisió de les actuacions, així com la pròrroga del termini d’execució del Conveni per un termini addicional de 6 anys des de la signatura d’aquesta, i de 7 anys per la justificació.

Aquestes sol·licituds van ser desestimades mitjançant comunicació de data 1
d’octubre de 2015 signada per la subdirectora general de Desenvolupament i
Sostenibilitat Turística, en la qual, així mateix, s’informava que les quantitats no
justificades convenientment hauran de ser reintegrades total o parcialment, amb l’interès de demora corresponent.

El Govern entén que la desestimació de la pròrroga sol·licitada, que en la pràctica suposaria la pèrdua de la major part de les inversions estipulades en l’esmentat conveni (que corresponen a les Illes Balears en virtut del que marca l’Estatut), vulnera els drets de la ciutadania de Balears, va en contra de l’esperit de col·laboració i cooperació institucionals i ha de ser recorreguda davant els tribunals de justícia.