Què passa amb les oposicions del personal docent? Preguntes i respostes

Per què fa tants d’anys que no es convoquen oposicions per als cossos de personal docent a les Illes Balears?
Efectivament, a les Illes Balears no es convoquen places públiques de feina dels cossos de mestres i professors des del 2011. Això és així perquè durant tota la legislatura del govern del PP, no se’n varen convocar. Bauzá va fer impossible qualsevol acord amb el sector educatiu per convocar aquestes places, cosa que va fer que es perdessin les places per taxes de reposició del 2011, 2012, 2013 i 2014. Patim una descompensació molt gran respecte a les places cobertes per funcionaris i les cobertes per docents en situació d’interinatge, cosa que afecta negativament en el nostre sistema educatiu.

Quants d’interins es calcula que hi ha actualment a les Illes Balears, de l’àmbit educatiu?
Hi ha un 32’9% de mitjana d’interins, que correspon a 3.809 docents.

Qui és que pot decidir quan es convoquen aquestes oposicions?

La convocatòria depèn del Govern de les Illes Balears, però el nombre de places que poden sortir a oposició, a partir de la política del ministre Montoro, ve determinat pel govern de l’Estat.

Quantes places públiques de personal docent han sortit a oposició per al 2017?
Finalment, només han pogut sortir a oposició 257 places, xifra que des de MÉS per Mallorca consideram indignant. Segons càlculs objectius, a partir de les taxes de reposició de 2014, 2015 i 2016, el nombre de places que corresponia a les Illes Balears era de 450.

Com és que han sortit tan poques places?
Han sortit gairebé 200 places menys de les previstes perquè el ministre Montoro del Govern del PP de Madrid no ha autoritzat la convocatòria pública d’aquests llocs de feina, fins que no tengui aprovats els pressuposts generals de l’Estat. Des de MÉS per Mallorca ho hem denunciat. Montoro està ofegant la nostra comunitat educativa.

Com així el govern de pacte havia anunciat que en sortirien més?

A principi de legislatura havíem anunciat que el 2017 sortirien a oposició 450 places, que és el càlcul objectiu que, segons les taxes de reposició, ens tocaria poder convocar. Teníem el compromís del Ministeri d’Educació de Madrid, que és qui pot autoritzar aquestes places, per fer-ho. Finalment, com hem vist, una vegada més el govern de l’Estat ha menyspreat les Illes Balears i només ha permès la convocatòria de 257 places.

Què són les ‘taxes de reposició’?

Les taxes de reposició fan referència a les places del professorat que cal cobrir per jubilació o mort del funcionariat docent, que s’han de tornar a cobrir amb funcionariat a través d’una convocatòria pública d’oposició. Durant la legislatura Bauzá, aquestes places s’anaren cobrint amb personal interí, fet que implica la inestabilitat de les plantilles dels centres i, alhora, la inestabilitat en els projectes educatius dels centres.

Quins criteris s’han seguit per treure unes especialitats i no unes altres a aquesta convocatòria de 2017?

El criteri que ha seguit la Conselleria ha vengut determinat per les places de difícil provisió als centres, és a dir, s’han prioritzat aquelles places que tenien més dificultats per ser cobertes per personal docent interí, que, sobretot, es troben a les especialitats de Formació Professional. És una manera de garantir que tots els centres puguin oferir els estudis i les especialitats existents, segons la demanda dels estudiants.

Per què és important que aquestes places surtin a oposició?
Que les places del personal docent no estiguin cobertes per funcionaris que hagin opositat afecta negativament no només a les persones que aspiren a accedir a un lloc de feina, sinó també a l’organització dels centres i a la comunitat comunicativa, ja que no es garanteix l’estabilitat necessària per fer projectes a mig termini i amb una continuïtat