PSM-IV-ExM vol garantir la viabilitat de les petites explotacions agrícoles insulars com a alternativa laboral

David Abril defensa una agricultura pròpia, ecològica i lliure de transgènics: "la sostenibilitat de la producció d’aliments sans, de qualitat i de proximitat és una oportunitat laboral en temps de crisi"

La política agrària està condicionada per la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió europea. Històricament la PAC ha perjudicat l’agricultura de les Illes Balears per dos motius: està pensada per grans extensions agrícoles, mentre que les Illes estan marcades pel minifundisme; i està al servei de les grans indústries agroalimentàries. La reforma de la PAC que està en tramitació aprofundeix en aquests defectes, ja que promou l’abandonament de cultius i persisteix en les subvencions a les agroindústries. 

L’
Estatut d’Autonomia estableix que en la propera legislatura s’haurà d’aprovar un nou Règim Especial de les Illes Balears. El nou REB haurà de contemplar, sobretot, mesures dirigides a fomentar el sector agrícola i ramader del país. Haurà d’establir excepcions a la PAC que permetin la subsistència de les petites explotacions agrícoles característiques dels territoris insulars. Cal impulsar mesures com ara: 

- Declarar les Illes Balears com a zona d’excepció pel que fa als transgènics, seguint el model de Madeira, tant pel perill de contaminació que aquests suposen per a la resta de conreus, com perquè els organismes modificats genèticament suposen quedar a mercè de les grans multinacionals que tenen el monopoli de les llavors, els herbicides, plaguicides i insecticides dels quals depenen aquest tipus de conreus.
- Suport a l’agroecologia:
recuperació de conreus tradicionals, llavors endèmiques, varietats locals...
- Programes específics de promoció de l’agricultura ecològica i agricultura integrada, que comencen a assolir una gran acceptació entre els consumidors.
- Línies d’ajut a la comercialització directe dels pagesos al consumidor final.
- Suport a les iniciatives de transformació de productes agrícoles que facilitin la comercialització.
- Aprovació de mesures per combatre el sobre cost de la insularitat: gasoli agrícola, ajuts que redueixin el sobre cost del transport a les illes...
- Incrementar les línies de suport a la incorporació de joves agricultors i l’accés a la terra, mitjançant la creació de bancs de terres a imatge i semblança dels bancs de lloguer d’habitatges on les
administracions exerceixen d’intermediari-facilitador.
- Potenciar les escoles de formació i capacitació agrària. 

En definitiva, la política agrària als territoris insulars passa per fer rendibles les petites explotacions agràries: volem fer possible que el pagès faci de pagès. La producció d’aliments sans i de qualitat, la seguretat alimentària, la producció de proximitat, el manteniment de cultius, la prevenció d’incendis forestals, la protecció del medi ambient, la producció energètica amb biomassa... són activitats relacionades amb el món rural que ofereixen multitud d’oportunitats laborals que hem de promocionar.