PSM-IV-ExM posa a l’abast dels ciutadans les al·legacions contra l’ordenança “antisocial i repressora” de l’Ocupació de la Via Pública

La regidora Marisol Fernández presenta el primer bloc de les al·legacions a la normativa municipal perquè atempta contra els drets i llibertats dels ciutadans amb un règim sancionador anticonstitucional i abusiu

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma considera que l’actual proposta d’ordenança d’Ocupació de Via Pública és anticonstitucional perquè retalla els drets i llibertats recollits a la Carta Magna, així com antisocial i repressora perquè preveu un règim sancionador molt elevat i que permet sancionar qualsevol activitat no lucrativa que es consideri inapropiada fins a 3.000 euros. 

La regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández assegura que aquesta ordenança,
pel que fa a les activitats no lucratives, regula moltes qüestions que sobrepassen les seves competències i són pròpies d’una ordenança cívica, al mateix temps que realitza una interpretació errònia de la Constitució. “Aquesta ordenança és una farsa i enganya els ciutadans ja que fa creure que entra a regular la via pública però introdueix limitacions i prohibicions pròpies d’ordenances anomenades cíviques o de convivència que pretenen establir un control sobre el comportament en els espais públics dels ciutadans”.  

De fet, la coalició municipal va presentar la setmana passada una primera al·legació per tal d’ampliar el termini en 30 dies més, per arribar a una norma consensuada amb la ciutadania. Aquesta ordenança provocarà un gran impacte a la vida ciutadana tant per l’ocupaci&
oacute; de l’espai públic amb terrasses com per la retallada de drets i llibertats que pretén. 

En els propers dies, el grup municipal també posarà a l’abast dels ciutadans un segon bloc d’al·legacions que farà referència a les activitats lucratives. És a dir, les fan referència a la polèmica regulació de les terrasses. 

Concretament, l’ordenança entra a regular les activitats no lucratives com per exemple la instal·lació de pancartes, taules informatives, acampades, etcètera. És a dir, la regulació de l’espai públic ocupable i ho fa d’una manera arbitrària i gens clara pel que fa als criteris de concessió de permisos per a l’ocupació. 

Règim sancionador “desproporcionat i abusiu”  

El Capí
tol XIV d’aquesta ordenança preveu un règim disciplinari que no distingeix entre les activitats lucratives i les no lucratives i que és “totalment desproporcionat i abusiu”. En aquest sentit, la regidora ecosocialista argumenta que les sancions lleus (que van des de 100 euros fins a 750 euros), i les greus (que poden arribar fins a 1.500 euros) són excessives tenint en compte la finalitat de l’ordenança d’Ocupació de Via Pública no és la recaptatòria, sinó la reguladora de l’espai públic. 

En aquest sentit, són totalment excessives les quantitat de les sancions si tenim en compte que una sanció molt greu pot suposar una multa de fins a 3.000 euros, el que suposa multiplicar per cinc el salari mínim interprofessional que és de 600 euros.  

Taules informatives  

Una de les principals
vulneracions dels drets dels ciutadans d’aquesta ordenança fa referència a la impossibilitat de sol·licitar la ubicació d’una taula informativa a les persones físiques, tal i com sí recull la constitució i la Llei de Règim Local. A més, Fernández considera “fora de lloc, totalment arbitrari i s’acosta al ridícul ” que l’ordenança entri a regular el nombre de vegades que una mateixa entitat pot demanar una taula informativa en funció del tipus d’informació. “És incomprensible que l’autorització depengui de la valoració del contingut que faci l’òrgan competent en funció del contingut”. 

En aquesta qüestió, Fernández proposa que la regulació de les taules informatives es determini de forma objectiva i amb caràcter general, per exemple regulant els espais pú
blics més demandats com poden ser els carrers Sant Miquel o Sindicat, o Plaça Major. 

Recollida de signatures i recollida d’enquestes 

La regidora argumenta que la prohibició de realitzar enquestes de carrer i recollir signatures de forma ambulant vulnera l’article 20 de la constitució de Dret a la Llibertat d’Expressió i proposa l’eliminació de tot l’articulat de l’ordenança que ho regula (article 36). La prohibició taxativa d’aquestes dues activitats no lucratives és absurda i deixar a consideració de cada agent de la Policia Local o els ciutadans el fet de valorar si s’ha produït una molèstia és totalment discrecional i contribueix directament a la inseguretat jurídica de tots els ciutadans.

Així mateix, l’ordenança autoritza les campanyes d’interès general sense
establir quins són els criteris que estableixen quan es tracta d’un contingut d’interès general. Queda en mans de “l’òrgan competent”, un altre cop, la decisió final, contribuint a l’arbitrarietat dels continguts. 

Acampades i festes, trobades, fires, mostres i similars  

En aquests supòsits, la coalició municipal sol·licita l’eliminació de l’article 27 que prohibeix la instal·lació de tendes o similars a la via pública. Marisol Fernández argumenta que aquest article vulnera els drets i les llibertats dels ciutadans un cop més i ignora la Carta Europea dels Drets Humans (la qual va signar l’Ajuntament de Palma l’any 2008) que empara la utilització de les acampades com a acció política o social de protesta.

“Estem davant una ordenança que
falsament regula l’espai públic ja que entra a sancionar i prohibir les actuacions i els comportaments cívics”. És més, la regidora ecosocialista recorda que el consistori pot fer ús de qualsevol altra de les ordenances municipals vigents per tal de resoldre un conflicte amb un acampada (renous, per qüestions sanitàries, etcètera). 

Pancartes 

Un cop més es retallen els drets d’expressió amb la prohibició d’instal·lar pancartes sobre les façanes. La regidora proposa l’eliminació d’aquest article 65.1 i 65.2 per tal de regular simplement l’autorització de les pancartes de forma que estigui “condicionada a la seva retirada obligatòria per part del titular de la demanda una vegada hagi transcorregut el període autoritzat”. 

Músics, cantants i altres artistes
a la via pública. Mendicitat.
 

“És un autèntic despropòsit”. Marisol Fernández proposa l’eliminació completa del capítol X perquè és un absurd el nivell de concreció de la regulació que, per exemple, preveu sancions per a aquells que ocupin més d’un metre quadrat o es desplacin durant la seva actuació. Al mateix temps, la regidora considera imprescindible obrir un debat sobre la convivència social, i per tant els usos cívics de l’espai públic, per tal d’arribar a un consens, i no a una prohibició taxativa sense arguments. 

A més, aquest capítol regula en clau de prohibició situacions de marginalitat i exclusió social com és la mendicitat ja que pot arribar a ser sancionada amb multes de fins a 3.000 euros si es produeix una reiteració
de la sanció. “És a través de polítiques socials que s’han de resoldre aquestes situacions i no a través de multes contra les persones sense recursos que es veuen avocades a viure al carrer o demanar caritat”. 

Limitacions a l’ús dels vials i espais lliures públics  

En el Capítol XII queda literalment prohibit “adreçar-se als vianants, obstaculitzar la seva lliure circulació, abordar-los, exigir la seva atenció així com l’actuació de persones conegudes com a ganxos o similars”, així com també queda prohibida qualsevol “manifestació o activitat que pugui molestar o ferir la sensibilitat dels vianants”. 

Amb aquesta redacció, la coalició sobiranista i ecosocialista preveu que podran sancionar situacions com: que un nin jugui a pilota al carrer, un
grup de turistes s’aturin enmig del carrer per observar un monument, entre d’altres. I tot això amb multes mínimes des de 100 euros. “Estem davant l’enèsima vulneració dels drets i llibertats recollits a la Carta europea i la constitució.  

A continuació us adjuntam el document de les al·legacions que avui mateix hem posat a disposició dels ciutadans a través del blog del grup municipal Cort Obert (www.cortobert.cat) i que també hem enviat a totes les entitats i associacions de Palma perquè puguin presentar a l’Ajuntament aquestes al·legacions.

Documents adjunts