Propostes per als Pressuposts: suprimir les retallades en sanitat, educació i serveis socials, estimular la indústria i la R+D+I i mesures de transparència

El Grup MÉS registra les esmenes als Pressuposts Generals per a 2015


El Grup Parlamentari MÉS ha registrat les seves esmenes als Pressuposts Generals per a 2015. Entre d’altres, proposen suprimir les retallades en sanitat, educació i serveis socials, amb l’objectiu d’avançar cap a la despesa en benestar social prèvia al Govern del PP de Bauzá, estimular l’economia amb un pla d’indústria i inversió en R+D+I i aplicar noves mesures de transparència.

A continuació llistam algunes de les esmenes més destacades:

Esmenes a l’articulat:

Recuperació de la totalitat de la paga extraordinària.

Supressió de les dietes als membres del Govern per assistència als plenaris del Parlament.

Supressió de les retallades salarials al personal d’Educació i Sanitat

Modificació de l’escala de l’IRPF de competència autonòmica, per incrementar-ne la progressivitat:

- Resta base liquidable fins a 10.000€, tipus aplicable: 9,5%
- Base liquidable des de 10.000€, tipus aplicable: 11,75%
- Base liquidable des de 17.000€, tipus aplicable: 14%
- Base liquidable des de 33.000€, tipus aplicable: 18%
- Base liquidable des de 53.000€, tipus aplicable: 21,5%

Millorar les ajudes als estudis de llengua estrangera: passar de 100€ per fill a 300€ per fill.

Millorar les ajudes a les energies renovables: passar d’una deducció del 15% de les donacions dineràries a una deducció del 25%, tot destinant-hi 500.000€ per al seu foment.

Deducció de 1.600€ en l’IRPF per a aquelles famílies amb pocs recursos que tenen fills que cursen estudis universitaris o FP de grau superior.

Derogació de les taxes per a la valoració de discapacitat i del grau de dependència, així com de la taxa per l’expedició de la targeta sanitària.

Economia i Hisenda:

Establir un programa efectiu de lluita contra el frau i l’evasió fiscals, dotat amb 158.000€. (Segons el sindicat de tècnics d’hisenda el frau a Balears és de 1.000 milions d’euros).

Preparar les estructures de l’Agència Tributària de les Illes Balears per avançar cap a la sobirania fiscal i per millorar el sistema de finançament i recaptació.

Elaboració i implementació d’un pla industrial, amb especial incidència en els sectors considerats estratègics, dotat amb 3 milions d’euros

3,9 milions d’euros per invertir en R+D+I i apostar per la societat del coneixement.

500.000€ per fomentar l’ecommerce en el teixit industrial i comercial.

500.00€ per al foment de l’economia social.

500.000€ per a la modernització dels mercats municipals.

Presidència i altres:

2 milions d’euros per millorar el finançament dels ajuntaments, a través del fons de cooperació local.

500.000€ per millorar la seguretat ciutadana als municipis.

2 milions d’euros per a cooperació al desenvolupament.

Posada en marxa de l’Oficina de Transparència i de Control del Patrimoni dels Càrrecs Públics.

Educació:

Creació de programa de política lingüística i dotació amb 4 milions d’euros.

Incrementar la dotació a la UIB en 2 milions d’euros, amb el compromís d’incrementar anualment fins recuperar la dotació de l’any 2010.

500.000€ per augmentar les places de formació professional.

Incrementar la consignació per personal docent en 10 milions d’euros, amb el compromís de recuperar l’assignació de 2010.

2 milions per cobrir el conveni de la concertada.

Suport als ajuntaments (700.000€) per mantenir les escoletes infantils i les escoles de música (300.000€).

Incrementar les beques i ajuts per a menjador escolar, transport... (500.000€).

4 milions per dotar els equipaments escolars i per garantir les despeses de centres escolars.

Reactivació del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Increment de les partides per a patrimoni i cultura. 500.000€ per a l’adquisició del llegat bibliogràfic de l’Editorial Moll.

Serveis Socials:

6 milions d’euros per a la renda bàsica.

300.000€ per a la renda d’emancipació de joves extutelats.

1,5 milions d’euros per acabar centres de dia paralitzats des de l’any 2011.

7 milions d’euros per concertar centres de dia i places residencials amb els ajuntaments.

Sanitat:

Incrementar la consignació per personal sanitari en 9 milions d’euros.

Figura del defensor del pacient (100.000€).

Començar la proposta de remodelació de Son Dureta (1 milió d’euros).

Recuperació de llits hospitalaris per transtorns alimentaris (200.000€).

Igualtat:

140.000€ perquè els ajuntaments puguin fer polítiques d’igualtat de gènere.