Metges i infermers hauran d’acreditar poder atendre amb la llengua pròpia de les Balears

Bel Busquets: “Hem de celebrar que finalment l’IB Salut hagi rectificat. L’acceptació de requisits lingüístics per al personal sanitari de les Illes Balears significarà una millora substancial en l’atenció dels pacients. Treballam per tenir la millor sanitat.”


El Govern exigirà finalment el nivell B2 de català als professionals de l’IB Salut, i tal i com preveu la llei, només s’admetran candidats sense el requisit quan el nombre de places ofertades sigui superior al dels aspirants. Així figura a l’esborrany del decret que la Conselleria de Salut i la Direcció General de Política Lingüística han elaborat per donar compliment a la Llei de Funció Pública aprovada el 2016.

Així i tot, mai es deixarà de dotar un servei essencial si no hi ha prou professionals que no disposin del nivell de català requerit; en aquests casos, es donarà als professionals un termini de dos anys perquè el puguin acreditar, a comptar des del moment que prenguin possessió de la plaça. A més, aquesta situació haurà de ser reconeguda expressament per un informe justificatiu de l’IBSalut.

Bel Busquets: “Hem de celebrar que finalment l’IB Salut hagi rectificat. L’acceptació de requisits lingüístics per al personal sanitari de les Illes Balears significarà una millora substancial en l’atenció dels pacients. Treballam per tenir la millor sanitat, perquè es respectin els drets de tots i per complir la llei.”

Així mateix, la Conselleria i la Direcció General de Política Lingüística han organitzat conjuntament cursos de català específics per als professionals de sanitat, que ja compten amb més de 1.100 inscrits. A més, s’ha creat també el Servei de Planificació Lingüística, que entre d’altres funcions, fomentarà la formació i l’aprenentatge de la llengua catalana entre els professionals de sanitat, promourà la normalització lingüística dels centres hospitalaris i estudiarà les demandes dels usuaris del Servei de Salut en matèria lingüística, en coordinació amb la Direcció General de Política Lingüística. Aquest servei treballarà, d’aquesta manera, per garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en català.