MÉS, Podem i PSIB-PSOE tanquen el programa de govern per al Consell amb acords sobre cooperació local i funció pública

Miquel Ensenyat, Jesús Jurado i Francesc Miralles presentaran l’acord programàtic previsiblement aquest divendres.

ACORDS PRESOS:

A.- COOPERACIÓ I DEMOCRÀCIA LOCAL:

El desenvolupament d’una societat democràtica i igualitària passa per enfortir les administracions públiques que són més properes a la ciutadania: per una banda, els Ajuntaments, com a vertebradors de la cohesió social, però també el Consell Insular en la seva vesant mes municipalista, de suport i cohesió de les polítiques locals.

Dins d’aquest marc i a l’ampar de l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2007, creiem en unes institucions insulars amb major capacitat de decisió, amb major capacitat de gestió i amb la força que li dona d’autogovern, institucions que s’han de regir per un únic objectiu, acostar les decisions els més a prop possible de la ciutadania, oferint i gestionant els serveis públics de la manera més eficient i eficaç.

Línies d’acció:

1.- Reactivar l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca, convertint-la en el vertader fòrum de debat i de presa de decisions, amb el compromís de modificar els estatuts de l’Assemblea per convertir-la en un organisme dinàmic, de consens i de treball conjunt entre el Consell de Mallorca i els 53 ajuntaments de l’illa. La transversalitat de l’assemblea s’ha de reflectir als distints òrgans i departaments del Consell.

2.- Garantir les competències socials dels ajuntaments, i revisar l’aplicar en els nostres municipis de la Reforma Local del 2013, així mateix, assegurarem el finançament que reben les corporacions locals dels pressuposts insulars per a la prestació de serveis social.

3.- Executar la cooperació local de manera transversal, des de tots els departaments del Consell, reforçant la capacitat d’assessorament amb la creació d’equips multidisciplinars, capaços de donar els serveis requerits a cada ajuntament, d’acord amb les seves pròpies característiques.

4.- La modernització i implantació de l’administració electrònica com a eina d’eficiència i simplificació de tràmits administratius, serà un dels eixos bàsics de la cooperació i col·laboració entre el Consell de Mallorca i els Ajuntaments de l’illa, tant pel que fa a la implantació municipal d’eines específiques d’administració electrònica, com d’eines de cogestió entre el consell i els Ajuntaments. Les eines informàtiques, en la mesura de les possibilitat i com a tendència general, aplicaran programari lliure, amb la col·laboració del TIC Mallorca.

5.- Crear una xarxa d’informació municipal actualitzada per a donar un millor suport i assessorament als municipis. Per a millorar els serveis que s’ofereixen coordinadament.

6.- Prioritzarem les convocatòries de subvencions per inversió als Ajuntaments de menys de 20.000 habitants, amb consens al sí de l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca.

7.- Promourem la defensa de la reforma de la llei de bases de règim local i promoure l’aprovació d’una llei de finançament local justa per als municipis.

B.- FUNCIÓ PÚBLICA:

1.- Amb caràcter prioritària aprovarem i executarem el concurs de trasllats del Consell de Mallorca al que s’incloguin tots el llocs de treballs susceptibles d’incloure-s’hi

2.- Al mateix temps es procedirà a la Valoració de llocs de treball, i posterior modificació de la Relació de Llocs de treball

3.- Es modificarà la relació de llocs de treball per tal d’incloure com a requisit a tots els llocs el Català.

4.- Fomentar la professionalització dels empleats públics, amb la potenciació de la formació continua i introduir criteris d’avaluació continua d’objectius i tasques , que permetran mesurar resultat, detectat àrees de millora i com a eina de transparència en la gestió.

5.- Revisar, unificar i clarificar els criteris retributius.

C.- EMERGÈNCIES:

1.- S’ha d’elaborar un pla director pel Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del Consell de Mallorca que analitzi l’estat dels parcs, i marqui un pla d’inversions, que reculli el temps de resposta del cos de bombers a cada un dels municipis, que expliciti quines són les zones on s’han de construir nous parcs i que revisi l’organització i l’estructura del cos.

2.- Impulsarem millores en la coordinació entre els bombers de Mallorca i Palma, i també en la coordinació amb la resta de cossos d’emergències i incendis forestals.

C.- CLÀUSULES DE COORDINACIÓ DEL PACTE DE GOVERNABILITAT DEL CONSELL DE MALLORCA:

Els partits sotasignants es comprometen, a més, a:

- Garantir l’aplicació de les mesures necessàries per tal de fer possible les polítiques acordades en aquest document.

- Aprovar els pressuposts anuals del Consell de Mallorca per fer possible la governabilitat de la institució i, per tant, l’aplicació de les mesures acordades.

- Defensar públicament les polítiques aplicades, resultants de l’acord de governabilitat, amb independència de qui les executi.

Per fer el seguiment d’aquest acord de governabilitat es constituirà una Comissió de Coordinació i Seguiment de l’Acord, en la que les tres formacions sotasignants estaran representades en igualtat.

Les discrepàncies que puguin aparèixer es resoldran en el si d’aquesta Comissió.

Els portaveus dels grups polítics del Consell de Mallorca de les formacions sotasignants mantindran reunions preparatòries dels Plens ordinaris i extraordinaris.