MÉS, Podem i PSIB-PSOE acorden mesures per impulsar la cultura, el patrimoni i els esports de Mallorca

Les tres formacions preveuen tancar demà el programa de govern amb el debat de propostes en matèria de funció pública i cooperació local.

ACORDS PRESOS:

El Consell de Mallorca, ha d’esdevenir impulsor de la cultura, com a garant d’una societat amb pensament crític, que no només es centri en allò que ens identifica, sinó també en les noves formes d’expressió artística que esdevenen un nou llenguatge cultural. Vertebrarem una pedagogia cultural, la cultura és la base de la societat.

La cultura es un dret, accessible a tothom i amb una vessant individual i col·lectiva. Individual, per permetre els desenvolupament d’iniciatives i inquietuds dels mallorquins/es a l’àmbit personal i familiar. Col·lectiu, perquè tot partint de l’individu, aquest pren consciència que forma part d’un entorn amb uns trets que el diferencien.

El Consell de Mallorca serà un agent cultural actiu. Com a institució competent ha d’estimular la creació de noves formes d’expressió i la promoció i difusió de la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre patrimoni.

Línies d’acció:

Com a qüestió prèvia, lo que reflectim a aquest document, ha de venir refrendat pels mecanismes de participació ciutadana, que s’implementaran mitjançant els fòrums i òrgans de participació que s’especifiquen a l’apartat de participació i bon govern, i al pla de participació que aprovarà la institució.

A.- CULTURA

1.- En el marc del fòrum de participació, es crearà el Consell de les Arts i Cultura de Mallorca, que suposarà la millora en la coordinació, projecció i difusió de l’activitat cultural al conjunt de l’illa de Mallorca i la promoció de la creació artística. Al mateix temps aquest Consell funcionarà com observatori de la cultura.

2.- Digitalitzar els fons bibliogràfics i dotar la Xarxa de Biblioteques Públiques de les eines adients per tal d’obrir-les més a la ciutadania, tot incrementant l’oferta de llibres disponibles i les activitats complementàries.

3.- Convertir el Teatre Principal de Palma en l’eix d’una Xarxa de Teatres i Auditoris Públics, com a referent de les arts escèniques de l’illa.

4.- Apostam per la professionalització en la gestió del teatre Principal, per la qual cosa la gerència i l’equip directiu del Teatre Principal serà triat mitjançant concurs de mèrits, al que participarà el sector.

Amb caràcter previ, s’aprovarà un pla artístic i de gestió del Teatre Principal, pla que es redactarà amb la participació del sector cultural de Mallorca, des dels fòrums de participació esmentats anteriorment.

5.- Inclusió del Consell de Mallorca a la Xarxa de Municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.

6.- Restablir el programa d’acollida lingüística des del Consell de Mallorca, garantint a les persones nouvingudes a rebre gratuïtament cursos de llengua i cultura pròpies de Mallorca

7.- Recuperar els premis Mallorca de creació literària en català.

8.- Promourem la creació d’espais de promoció i difusió de la nostra cultura, en l’àmbit del països de parla i cultura catalana.

9.- Es realitzarà un avaluació/auditoria d’espais i recursos públics per establir un pla d’actualització i millora, amb la Misericòrdia com a principal referent.

10.- Reactivar les Inversions Estatutàries, negociant una nova pròrroga dels convenis d’inversions, i que permetran posar en marxa el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany i Can Weyler, així com la revisió dels convenis d’inversions estatutàries de l’any 2010 amb el ajuntaments afectats, com Bellpuig i Santueri.

B.- PATRIMONI

1.- Fer una gestió activa del patrimoni: que tengui en compte la protecció, incidint en els aspectes divulgatius, d’empoderament de la ciutadania –amb un nou plantejament de la ponència tècnica de patrimoni- amb suport específic a les associacions ciutadanes relacionades amb el patrimoni, i de generació de producte cultural i turístic.

2.- Pla d’Investigació patrimonial i arqueològica, per tal de fomentar la recerca científica d’excel·lència, tant bàsica com aplicada.

3.- Aprofitar els recursos existents a Mallorca, que el Consell exerceixi les seves competències de coordinació i col·laboració interadministrativa, per treballar en xarxa amb el municipis, per tal de reordenar la promoció i difusió del patrimoni.

4.- La gestió competencial patrimonial ha de ser integral, pe tant reclamarem la cessió i gestió del Museu de Mallorca, com a dipositari dels materials arqueològics.

C.- ESPORTS

1- Juntament amb entitats socials, escoles, clubs i federacions, el Consell fomentarà projectes relacionats amb esports i gènere, esport solidari i esport educatiu. Així com potenciar més accions que fomenten els valors de l’esport.

2.- S’elaboraran programes d’activitat física per part de l’administració per a persones amb discapacitat orientades a la millora de la salut i a la inclusió social.

3.- Apostant per la transparència en la gestió de les subvencions, el nostre compromís és publicar els criteris tècnics amb els quals s’adjudiquen les subvencions a les federacions esportives i l’import d’aquestes.

4.-. Promoure la inclusió de les dones en l’àmbit esportiu, establint mesures de major participació d’aquelles entitats que compleixin amb la llei d’igualtat de gènere dins dels òrgans de gestió i direcció

5.- Apostam per la transparència, també a les subvencions que es concedeixin, a aquelles que compleixin amb la llei de protecció de gènere com a mesura Així mateix es valorarà amb majors puntuacions a aquelles que federacions que apliquin mesures a favor de d’igualtat de gènere.

6.- A través dels municipis es posaran en marxa programes socioeducatius transversals sobre la base de l’esport. Iniciatives que permetin desenvolupar programes relacionats amb salut i prevenció de conductes de risc, persones amb diversitat funcional, ciutadans amb rendes baixes, immigrants, adults, persones majors, etc. Ens referim a programes elaborats amb els educadors socials, treballadors socials professionals de la salut i pedagogs, coordinats per professionals especialistes en esport. La xarxa d’instal·lacions municipals de Mallorca permet esser ambiciosos i creatius en aquest sentit.

7.- Garantir a la direcció insular d’esports les seves pròpies competències fomentant l’esport base i esport escolar com a mesures preventives de salut i educació en valors.

8.- Revisar el Pla de viabilitat del Poliesportiu de San Ferran, per tal de donar sortida a aquells col·lectius esportius que tenen mes mancances d’instal·lacions, i dirigit a la promoció de l’esport base de Mallorca.

9.- Gestionar i promocionar des de l’administració pública l’esport insular.