MÉS, Podem i PSIB-PSOE acorden modificar el Pla Territorial de Mallorca i aturar la importació de fems de fora de Balears

Les tres formacions polítiques han acordat el programa de govern en matèria d’urbanisme, territori, carreteres i medi ambient.

ACORDS PRESOS:

La incorporació de principis com l’ecologisme i la sostenibilitat han de ser objectius de l’acció del sector públic, però no únicament en l’àmbit de les polítiques de Medi Ambient o Territori, sinó que s’han d’incorporar i formar part de totes i cada una de les polítiques que es duguin a terme.

Els eixos d’aquesta nova política cal fonamentar-los en un nou model, pactat entre totes les forces polítiques i socials per a garantir la pervivència i l’estabilitat de les noves accions en favor del territori.

Línies d’acció:

1.- Treure del calaix el pla de gestió de la Serra de Tramuntana, seguint el document que es va elaborar durant la candidatura i que va esser consensuat amb la ciutadania. S’han de prioritzar les línies de treball que, a la vegada que ajuden a mantenir el paisatge de la Serra, contribueixen a generar llocs de treball i crear noves oportunitats econòmiques.

2.- Atès que el Pla territorial de Mallorca s’ha adaptat a la nova normativa territorial, autonòmica i estatal, i que Revisarem i modificarem el Pla territorial de Mallorca, amb, entre d’altres les següents línees d’acció:

a.- Aprovar un Pla Estratègic del Paisatge de Mallorca. Prenent com a referent el document sobre “bases de paisatge de Mallorca” que vàrem aprovar el 2008. Ha de tenir les comarques com a base per a treballar, i ha de combinar les eines de catalogació, protecció i gestió proactiva del paisatge, amb la participació ciutadana i la promoció econòmica de les comarques com a objectiu essencial, fent especial esment al paisatge urbà i periurbà

b.- Limitar el creixement urbanístic, hem d’apostar per la intervenció en espais ja consolidats front a nous desenvolupaments consumidors de sòl, recuperant així les ciutats i pobles com a espais pels ciutadans, ciutats i pobles accessibles, amb l’objectiu de permetre el reciclatge i la reutilització dels espais públics i privats.

c.- Establir un major control públic sobre el sòl i el procés d’urbanització, de manera que s’eviti caure de nou en l’ús de l’urbanisme com a eina purament especulativa, i no destinada al que hauria de ser, com és planificar la ciutat i el territori de forma participada, amb la prevalença dels interessos col·lectius enfront dels individuals.

3.- Impulsarem l’Agencia de Disciplina Urbanística de Mallorca, fomentant els convenis de cessió de competències dels Ajuntaments amb l’objectiu d’agilitzar el control i la conservació del territori de Mallorca.

Volem potenciar l’Agència disciplina, replantejant les condicions d’accés i permanència dels Ajuntaments, amb nous mecanismes de participació en els ingressos.

4- Infraestructures: Redimensionar les infraestructures, i aprofitar la baixada de la pressió sobre la xarxa viària per derivar part dels viatges realitzats en transport privat cap al transport públic.

a.- Avaluació i revisió dels projectes, contractes i adjudicacions de la Direcció Insular de Carreteres.

b.- Revisar el PDS de Carreteres i elaborar un Pla de Mobilitat. Desenvolupar aquests dos instruments de forma coordinada per evitar generar més trànsit, i impulsar millor el transport públic interurbà, realitzant una avaluació de sistemes per garantir la seguretat dels ciclistes i motoristes i la convivència ordenada amb el vehicles, donat un nou impuls a la instal·lació de guarda-rails per a motoristes.

c.- Efectuar una reconversió del departament de carreteres en un departament d’infraestructures i mobilitat sostenible.

d.- Redimensionar el projecte de desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, minimitzant l’impacte i el consum de territori.

e.- Revisar Conveni de Carreteres, descartant noves macro- infraestructures i reforçant o millorant el teixit existent (carreteres comarcals), incloent-hi amb majors dotació pressupostària per rescatar Túnel de Sóller

f.- Modificació Pla especial Ruta de Pedra en Sec

g.- Pla d’Intervenció / dinamització de Rutes senderistes.

Protecció del camins públics mitjançant la iniciativa legislativa del Consell per a l’aprovació d’una llei de Camins, i

h.- Impedir la privatització dels accessos als espais públics del nostre territori.

i.- Potenciant la xarxa de refugis públics:

- Realitzant un pla d’albergs i refugis.
- Negociar amb Autoritat Portuària la cessió dels Fars.

j.- Convertir les casetes de peons caminers en albergs públics

k.- Unificar la Xarxa d’Albergs i refugis Públics.

5.- Redactar un nou Pla director sectorial de residus no perillosos de Mallorca, aprofitant l’oportunitat, però d’una manera ambiciosa, adaptar-lo tant a la Directiva marc europea de residus com a la nova legislació estatal.

6-. Modificar el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca, per anar a l’estratègia de residus cero. Reduirem el volum dels residus i potenciarem tant el reciclatje com la reutilització, tal com dicta la normativa europea.

7-. Revocar les autoritzacions de les operacions d’importació de fems que ha autoritzat el Consell de Mallorca (Irlanda, Colari a Roma i Tufino a Nàpols i Barcelona), i modificar el contracte amb la Concessionària TIRME SA, per tal de treure del seu àmbit d’aplicació el tractament i incineració de fems estrangers i de fora de Balears

8-. Pel que fa als fems de la resta de les illes, el Govern de les Illes Balears haurà de coordinar el compliment de les directives europees de residus que preveuen abocament 0 per l’any 2025 a territoris insulars. Per tant, estudiarem de quina manera es poden tractar els residus de Menorca, Eivissa i Formentera a l’illa de Mallorca, demanant al Govern d’Espanya que pagui el transport d’aquest fems entre illes i aprovant des del Consell de Mallorca una tarifa específica pel fems tractat provinent de la resta d’illes.

9-. Implementar mesures de foment de la recollida selectiva a tot el territori. Es fonamental elevar el percentatge de residus que acaben reciclant-se. Per a la consecució d’aquest objectiu, la recollida selectiva és una eina imprescindible que ha ser aplicada en tot el territori. Per altra part, s’ha de millorar els sistemes de recollida i introduir sistemes de devolució, depòsit i retorn de residus (SDDR).

10-. Revisar i modificar els contractes amb TIRME i MAC insular.

11-.Mantenim el compromís de continuar amb la insularització del servei de enderrocs, voluminosos i pneumàtics fora d’us de Mallorca.

12-.Protecció i foment del petit comerç i tradicional front a les grans superfícies, juntament amb la redacció d’un Pla director sectorial d’equipaments comercials per regular la implantació de més grans superfícies. Com a primera mesura aprovarem la moratòria d’implantació de noves grans Superficies.

13-. Adaptar la Fundació Mallorca Turisme com a eina per gestionar i i exercir les funcions i servis en matèria de turisme que es rebran durant la legislatura, per a lluitar contra l’estacionalitat, amb amplia participació pública i privada i recursos econòmics específics.

14-. Impuls del producte local, mitjançant les competències pròpies de la institució, com les d’artesania.