MÉS, Podem i PSIB-PSOE acorden reclamar més finançament i competències per al Consell

Les tres formacions han celebrat avui la segona reunió per avançar cap a un acord de governabilitat per al Consell, la qual s’ha centrat en les competències i en el finançament.

ACORDS EN RELACIÓ A REVITALITZACIÓ INSTITUCIONAL: COMPETÈNCIES, FINANÇAMENT

El desenvolupament d’una societat democràtica i igualitària passa per enfortir les administracions públiques que són més properes a la ciutadania.

Dins d’aquest marc i a l’empar de l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2007, creiem en unes institucions insulars amb major capacitat de decisió, amb major capacitat de gestió i d’autogovern. Institucions que s’han de regir per un únic objectiu: acostar les decisions el més a prop possible de la ciutadania, oferint i gestionant els serveis públics de la manera més eficient. Així el Consell de Mallorca tornarà a ser una institució útil, retornant-li la capacitat i l’autonomia que ha perdut aquets darreres quatre anys.

1.- Reclamar al Govern de les Illes Balears el traspàs de les funcions i serveis de competències que l’EA atribueix al Consells Insulars a l’article 70, en les següents matèries:

- Règim local, completament de la competència per tal de que no es produeixin duplicitats amb el Govern.

- Ordenació i promoció turística.

- Clarificar i completar l’atribució de funcions i serveis realitzada per les anteriors lleis d’atribució competencial en la matèria de: Serveis socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a les persones dependents. Complements de la seguretat social no contributiva. Voluntariat social. Polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social

- Transport terrestre : Entenem que es molt importat pel futur de la mobilitat a Mallorca, ja que dia 31 de desembre de 2018 acaben les concessions de transport de viatger per carreteres.

- Agricultura, ramaderia i pesca. Qualitat, traçabilitat i condicions dels productes agrícoles i ramaders i dels productes alimentaris que se’n deriven.

- Completar les competències de litoral

- Joventut. Disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut

- Titularitat dels museus d’àmbit territorial de Mallorca.

- Polítiques de gènere. Conciliació de la vida familiar i laboral. Dona

2.- Recuperar les competències i funcions que les lleis aprovades aquesta legislatura pel PP han sostret als Consells Insulars (Llei turística, llei agrària, llei del sòl, o la llei de capitalitat de Palma, entre d’altres). És imprescindible garantir l’autonomia de cada institució i això passa pel respecte a les seves competències.

3.- Exigirem la revisió del sistema de finançament actual dels Consells insulars incrementant l’any base en les quantitats retallades pel govern del PP l’any 2012, i a recuperar el que s’hagi perdut durant els anys 2013 i 2014. Això suposarà una millora important en el finançament del consell, amb un mínim de 40 milions d’€.

Exigirem que el finançament autonòmic sigui incondicionat per a la despesa dels consells, sense l’obligació de destinar determinats recursos a despeses de capital.

Exigirem al Govern de les illes Balears el cobrament dels 125 milions de les bestretes a compte del sistema de finançament concedides els anys 2009, 2010, 2012 i 2013 i que la Llei de finançament de Consell Insulars aprovada deixa sense concretar.

Reclamarem que les millores de finançament autonòmic procedent de l’Estat repercuteixin damunt el finançament dels consells insulars. Així, el Consell de Mallorca s’implicarà en les negociacions que es duguin a terme amb l’Estat per un nou sistema de finançament autonòmic i per la recuperació dels 1.000 milions perduts en inversions estatutàries de la passada legislatura.