MÉS, Podem i El PSIB-PSOE acorden mesures per augmentar la participació, la transparència i el bon govern al Consell

Les tres formacions han continuat avui les converses per tal d’arribar a un acords estable de governabilitat a la institució insular.

A) MODERNITZACIÓ:

Hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte, sobre tot a una administració com el Consell, l’administració electrònica, una nova web, funció pública, agilització i simplificació de tràmits.

L’objectiu es avançar amb l’Administració electrònica, entesa com una oportunitat també per reorganitzar l’administració del Consell i alhora agilitzar i simplificar els tràmits, objectiu que hem de complir posant també a l’abast del Ajuntaments de Mallorca aquestes eines de modernització.

Es treballarà amb una nova web del Consell, que ha de ser més accessible, àgil, dinàmica, intuïtiva, i des de la que es puguin realitzar tràmits administratius i participatius.

B) PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

El nou govern del Consell de Mallorca ha d’efectuar un canvi de cultura i model a Mallorca que permeti a la ciutadania conèixer, participar i col·laborar en la gestió dels assumptes que els afecten, evolucionant del govern per a la ciutadania, al govern amb la ciutadania.

El Consell de Mallorca ha de ser el govern dels mallorquins i les mallorquines, una institució de referència per a tots els ciutadans i ciutadanes perquè és la que gestiona competències cabdals com són els serveis socials, les infraestructures viàries, la cultura, l’esport o les polítiques per a la joventut. Aquest govern insular només podrà donar resposta a les demandes del nostre temps si és transparent en tota la seva gestió, i connectat permanentment amb la ciutadania a través de la creació d’eines i espais de participació ciutadana.

Línies d’acció:

a.- Millora i implementació del Codi Ètic, per tal que sigui l’eina efectiva que permeti posar a disposició de la ciutadania les dades en un format obert, accessible i utilitzable, tot respectant la protecció de dades, com per exemple:

- Es publicarà a la pàgina web institucional les retribucions dels membres del govern i els alts càrrecs, amb indicació expressa dels diferents conceptes retributius.

- Agendes transparents de tots els alts càrrecs del Consell

- Execució pressupostària

- Racionalització de l’ús del cotxe oficial, així com publicació dels trajectes realitzats

- S’Implementaran els processos de control, fiscalització i auditoria continua al sí del Consell, amb l’objectiu de realitzar una auditoria continua.

- Promoure l’avaluació d’idoneïtat de tots els alts càrrecs de l’administració.

b.- Elaborar un pla de participació transversal a tots els departaments del Consell de Mallorca, que, entre d’altres ha d’incloure:

- Aprovació del reglament de Consultes Populars, una vegada que el Parlament hagi redactat la llei de Consultes Populars.

- Modificació del Reglament d’Organització del Consell de Mallorca

- Creació l’Assemblea o Consell de la Ciutadania de Mallorca com a fòrum de participació ciutadana referent de la institució. Aquest òrgan comptarà amb representants del sector privat, associacions sense ànim de lucre i representants del món veïnal

- Convocatòria de processos de consultes populars per a qüestions de gran transcendència pública

- Implementació de fòrums de participació, establint de manera senzilla i ràpida, mecanismes que ens permetin millorar la nostra democràcia, fomentant la participació de la gent tant el disseny de les polítiques públiques com en la seva gestió, com en el seu seguiment:

◦ Fòrum de Cultura: Arts escèniques, arts plàstiques, patrimoni, biblioteques, cultura popular, música.
◦ Fòrum Esports .
◦ Fòrum Social .
◦ Fòrum Medi Ambient .
◦ Turisme i Promoció Econòmica.

- Modificació Reglament Honors i distincions.

- Transformar el Debat de Política General per tal de que sigui molt més àgil i un vertader debat entre forces polítiques, i per tal de que es converteixi en una eina d’avaluació de la institució i de la tasca de govern, prèviament al debat s’haurà realitzat una Audiència Pública, presencial i virtual, d’acord amb el que el Pla de Participació públiques estableixi

c.- Manifestar el ferm compromís de lluita contra la corrupció, tolerància zero amb la corrupció, per tant ens personarem com institució a tots el processos judicial on el Consell hagi esta perjudicat.