MÉS per Son Servera denuncia irregularitats en els informes econòmics de les taxes de fems i clavegueram

La formació serverina lamenta la gestió duta a terme per l’equip de govern de l’Ajuntament pel que fa a les taxes de fems i clavegueram.

El juliol del 2012, a Son Servera, es va produir una apujada en les taxes de clavegueram i fems que ha motivat una revisió detallada dels tràmits per la seva desproporcionalitat. La investigació d’aquest fet ha posat en evidència certes deficiències en l’elaboració dels informes econòmics relacionades amb la recaptació d’aquestes taxes i que afecten el cost i, per tant, al ciutadà:

1) L’informe, en vigor pel 2012, fa referència a les despeses anuals. Quan les taxes es varen aplicar a data de 01/07/2012, no va ser revisat per adaptar-lo al nou període econòmic de 6 mesos de vigència de les taxes (des de 01/07/2012 fins a 31/12/2012). L’únic que canvia és la data de l’informe: a) clavegueram: passa de ser el 19/09/2011 al 20/01/2012. Ni tan sols canvia un error detectat en un paràgraf de les despeses de personal; b) fems: també és exactament el mateix, canviant la data de 04/10/2011 per 20/01/2012 (curiosa coincidència en la data dels dos documents). És significatiu, també, que manqués un informe del Secretari i/o jurídic i que l’estudi de costos fos presentat sense la signatura del Secretari de l’Ajuntament.

2) Les despeses de personal són al voltant de 375.000 € especificant solament els percentatges de cada departament: 18% a Secretaria (recordem que el Secretari no va elaborar l’informe jurídic), 18% a Intervenció i un 100% a Medi Ambient (desproporcionat si tenim en compte que només hi ha un tècnic al departament = 235.000 €). ¿Com es poden justificar aquestes despeses de personal si ja estan reflectides als pressupostos generals de l’Ajuntament? ¿No és abusiva aquesta suma per un sol tècnic de Medi Ambient?.

Totes aquestes irregularitats, conegudes per l’oposició, ni tan sols foren debatudes al plenari de dia 19/04/2012 (dia de l’aprovació de les taxes i com es pot comprovar a l’acta). L’oposició, amb el PP al capdavant, només manifestà el seu desacord tot i les al·legacions presentades per l’Associació Hotelera en el plenari. Creiem que és absolutament intolerable i molt greu que davant aquests fets, que afecten directament a la butxaca del serverí, el PP , simplement, quedi impassiu, disposant de 2 mesos per poder denunciar aquests fets davant la justícia que haguessin suposat, en cas que la sentencia fos favorable, recuperar els doblers que pertanyen al ciutadà. És l’Associació Hotelera qui pren accions judicials amb un Contenciós Administratiu contra l’Ajuntament (pendent de resolució avui dia).

Deduïm que davant una possible resolució judicial en contra de l’Ajuntament (governat per Independents, PSOE, PI i ERC), dins aquest any, i que podria afectar les arques municipals havent de tornar els diners recaptats de forma irregular, el Consistori ha optat per abaixar els impostos (pròxim plenari extraordinari de dia 23/10/2014), no perquè sigui una mesura a favor del ciutadà sinó per la més que possible sentència en contra del Contenciós.