MÉS exigeix al conseller d’Hisenda que faci complir la Llei de Finançament dels Partits Polítics

El portaveu ecosobiranista, Biel Barceló, ha anunciat avui, una vegada conegut el llistat de comerços afins al Partit Popular, que el seu grup demanarà un llistat a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts de quants dels 300 establiments tenen contractes amb el Govern i quants reben subvencions per part de l’administració autonòmica.

Biel Barceló, portaveu del Grup MÉS, ha exigit avui al conseller d’Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí, una vegada fet públic el llistat d’empreses que ofereixen descomptes als afiliats del Partit Popular, que faci complir la Llei de Finançament dels Partits Polítics. En aquest sentit, Barceló ha assegurat que “la llei és clara i no permet que els comerços que fan donacions a partits polítics rebin subvencions i tinguin contractes amb l’administració”.

Barceló ha anunciat que el Grup MÉS sol·licitarà a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts del Govern un llistat de les empreses que tenen contractes amb l’administració autonòmica, així com també quines empreses reben subvencions.

El portaveu ecosobiranista ha demanat quines accions pretén dur a terme el conseller d’Hisenda i Pressuposts per tal de donar compliment a la Llei de Finançament dels Partits Polítics. “Exigim al conseller d’Hisenda que vetlli pel compliment de la Llei de Finançament dels Partits Polítics i prengui les mesures pertinents”, ha manifestat Barceló.

Finalment, Barceló ha lamentat que el Partit Popular vulgui captar afiliats a través d’activitats comercials. “És un greuge que es facin descomptes per militar a un partit polític”, ha assegurat el portaveu ecosobiranista.

Des del Grup MÉS asseguren que cal tenir en compte que aquesta llei fa referència a les donacions privades a partits polítics i a les activitats pròpies. Concretament, a l’article 4 i 6, estableix el següent:

- Artículo 4º. Donaciones privadas a partidos políticos:

b) (...) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, donaciones de organismos, entidades o empresas públicas.

c) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones de empresas pertenecientes al mismo grupo que aquellas, de empresas participadas mayoritariamente por aquellas ni de sus fundaciones.

d) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, donaciones de fundaciones privadas, asociaciones u otras entidades que reciban subvenciones de las Administraciones Públicas o cuyo presupuesto esté integrado, en todo o en parte, por aportaciones directas o indirectas de dichas Administraciones.

g) Cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad de las percibidas se acreditará mediante certificación expedida por el partido político en la que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación.

- Artículo 6º. Actividades propias.

Uno. Los partidos políticos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil de ninguna clase.