Medi Ambient tanca un gestor de residus de Palma amb deficiències i sense autorització

Sebastià Sansó: “per primera vegada actuam de manera cautelar amb la suspensió de l’activitat per evitar la continuïtat de l’infractor, garantir el restabliment de la legalitat ambiental i evitar el perjudici econòmic de les altres empreses del sector".

La direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus ha tancat, provisionalment, i per primera vegada en la història del Govern de les Illes Balears, una instal·lació de tractament i gestió de residus en el marc d’un expedient sancionador per incompliment de la normativa.

Es va així més enllà de la demanda del restabliment del medi i les sancions que s’han imposat tradicionalment, a les quals es pot sumar en un futur la utilització d’altres eines legals, com són les multes coarcitives, per tal de combatre amb més contundència les infraccions comeses.

De fet, la direcció general dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca no descarta haver de prendre mesures similars al tancament provisional per a altres instal·lacions de gestió de residus, com la que els agents de medi ambient de les Illes Balears han procedit a dur a terme en un Centre de Recepció i Descontaminació de vehicles fora d’ús ubicat al polígon de Son Fuster, a Palma.

La mesura, que s’adopta en la instrucció d’un expedient sancionador, s’ha establert en compliment de la Resolució de mesures provisionals dictada pel director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus després que els tècnics del Servei de Residus i Sòls Contaminats inspeccionassin la instal·lació i hi constatassin deficiències importants. El centre, que el 2016 ja va ser denunciat per la Guàrdia Civil i per la Policia Local de Palma per emmagatzemar vehicles parcialment desmuntats a la via pública, duia a terme l’activitat sense l’autorització preceptiva, en unes instal·lacions que no complien la normativa. A més gestionava i emmagatzemava inadequadament els residus, de manera que s’abandonaven incontroladament peces i components de vehicles a la via pública, i es barrejaven diferents categories de residus perillosos i no perillosos.

El director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, ha afirmat que: “per primera vegada actuam de manera cautelar amb la suspensió de l’activitat per evitar la continuïtat de l’infractor, garantir el restabliment de la legalitat ambiental i evitar el perjudici econòmic de les altres empreses del sector".

Des de l’entrada en vigor del nou Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, les instal·lacions de gestió de vehicles fora d’ús disposen de sis mesos per adaptar-s’hi. El Servei de Residus i Sòls Contaminats de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca durà a terme actuacions de vigilància, inspecció i control per a garantir que es compleix aquesta normativa. “Precisament, aquesta Direcció General ha fet un gran esforç en agilitar la tramitació dels expedients sancionadors, especialment els relacionats amb abocaments incontrolats de residus i incompliments normatius per part dels gestors de residus”, ha assenyalat Sansó.

Així, del 2015 al 2016 el nombre d’expedients sancionadors oberts ha augmentat un 187 %, passant de 24 a 69 expedients sancionadors. El 2017, fins el mes de març ja s’han incoat 59 expedients. Pel que fa a les sancions, l’import total de les sancions imposades el 2015 va ser de 21.002 €, i el 2016, de 94.802,74 €, xifra que representa un augment del 77,84 %.