Medi Ambient espera que el decret de posidònia pugui entrar en vigor aquest estiu

La normativa està pendent dels dictàmens del Consell Econòmic i Social i del Consell Consultiu


El projecte de decret sobre la protecció de la posidònia ja és al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) perquè es tramiti amb caràcter d’urgència, el que significa que el dictamen, passa prèvia necessària per aprovar el decret, es resoldria en 15 dies en comptes dels 45 habituals. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca espera que la normativa entri en vigor aquest estiu.

Un cop emès l’informe del CES, el Consell Consultiu ha d’emetre el seu dictamen a petició de la presidenta del Govern. Novament, se sol·licitarà el caràcter d’urgència perquè l’ens es pronunciï en el termini d’un mes. Segons el sentit del dictamen, el text estarà enllestit per ser aprovat en Consell de Govern i, d’aquesta manera, les Illes Balears, que compten amb la major superfície de praderies de posidònia de l’Estat, serà la primera regió a tot Europa a regular la protecció d’aquesta planta fanerògama d’alt valor ecològic.

Durant la tramitació d’aquest decret, d’una gran complexitat tècnica i jurídica, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha tingut la voluntat d’escoltar a tots els sectors implicats, així com de donar resposta a les preguntes i peticions que se li han formulant. En els tres processos públics s’han rebut més d’un miler d’aportacions; 754 en la consulta prèvia a l’elaboració de la normativa, sent la que més aportacions ha rebut fins ara a través del Portal de Transparència; 200 aportacions en l’esborrany de participació i, finalment, 246 al·legacions en el període d’exposició pública. Aquestes al·legacions han estat presentades tant pel sector nàutic com pels ecologistes, també per altres administracions, així com per la resta de ciutadans que hi han volgut fer la seva aportació. En la redacció definitiva del decret, totes s’han tingut en compte, i s’ha mantingut sempre l’objectiu final, que és la protecció d’aquesta planta endèmica de la Mediterrània i la seva conservació futura. La gran importància ecològica que té i la seva protecció ja està recollida de diferents formes en la normativa estatal i europea. D’altra banda, aquest decret crea una regulació que compatibilitza l’existència d’activitats humanes amb la protecció de l’espècie i l’hàbitat, i estableix un marc jurídic homogeni que regula els usos i les activitats que poden afectar la posidònia.

Més de dues mil persones o entitats han participat de les al·legacions durant el procés d’informació pública, moltes de les quals s’han introduït amb la finalitat de millorar el text. Així, en el preàmbul, s’han tingut en compte les sol·licituds dels col·legis professionals i del sector de la recerca, i s’ha inclòs més informació sobre la importància de la posidònia com a hàbitat i les seves funcions ecosistèmiques.

D’altra banda, s’ha modificat la definició de praderia, eliminant l’extensió mínima d’una hectàrea i adoptant la definició de la directiva d’hàbitats. D’aquesta manera, queda aclarit, juntament amb la modificació de l’article 7 de l’esborrany del Decret, que qualsevol tipus de fondeig d’embarcacions està prohibit sobre posidònia.

Pel que fa a la regulació de fondeigs, s’estableixen les zones d’alt valor i es regulen com a zonificació per desplegar el decret que prohibeix els nous emissaris que afectin negativament la posidònia, mentre que els titulars dels ja construïts hauran de lliurar a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat els resultats de les analítiques de control de l’efluent. D’aquesta manera, es podran requerir millores sobre el tractament per minimitzar els impactes sobre la posidònia.

Una altra modificació fa referència a la consideració d’àmbit reduït d’afecció, que passa d’un 1 % de la praderia, recollit en el primer esborrany, a 100 m2 de praderia. Igualment, s’especifica que la gestió dels camps de boies ha de ser pública i que la planificació d’aquests es tractarà cas a cas en el respectiu projecte executiu, i no dins el decret, tenint en compte que sempre ha de prevaldre la seguretat marítima i la protecció de l’espècie per sobre de l’interès econòmic.

Es dona entrada, a més, en el comitè de posidònia a totes aquelles entitats i/o administracions que així ho han sol·licitat.