Marisol Fernández: “l’Ordenança de Renous és arbitrària i poc entenedora per als ciutadans”

MÉS per Palma presenta fins a 40 al•legacions al text presentat per la Regidoria de Salut per tal d’introduir un llenguatge ciutadà i exigir compromisos clars que garanteixin el compliment de la normativa

JPEG - 23.2 kB

La coalició ecosobiranista a l’Ajuntament de Palma considera que l’Ordenança de Renous no aporta la seguretat jurídica que els ciutadans necessiten davant els greus problemes ocasionats pels renous. MÉS per Palma recorda que estam davant una qüestió de vital importància perquè els renous generen perjudicis molt negatius i de forma molt directa en la salut de persones. A més, les queixes pels renous és una de les principals problemàtiques manifestades pels ciutadans.

Per tot això, la regidora Marisol Fernández ha elaborat un complet i detallat document amb les al•legacions que s’han d’introduir en aquesta normativa. “Perquè manca un llenguatge ciutadà, clar, senzill i concís, i perquè manca un compromís municipal ferm per donar garanties del compliment d’aquesta norma”. Fernàndez lamenta que aquesta ordenança conté les mateixes carències que la d’Ocupació de Via Pública: no és entenedora, no aporta garanties de compliment i és arbitrària, i la regidora ecosobiranista tem que també generi una sensació d’impunitat tal i com s’està comprovant amb l’aplicació de l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública.

“Els ciutadans necessiten garanties per saber que la convivència serà pacífica, que es respecta el seu dret al descans i que si presenten una queixa aquesta serà recollida i tindrà una resposta efectiva. De moment, això no es compleix amb aquest text que ha presentat Sanitat”.

Les al•legacions que presenta el grup municipal MÉS plantegen unes millores amb caràcter general que passen per:

-  Redactar l’ordenança en un llenguatge no sexista
-  Redactar l’ordenança en un llenguatge ciutadà
-  Crear una comissió de seguiment
-  Adquirir compromisos municipals que garanteixin la resposta a la ciutadania davant les denúncies particulars.
-  Dotar de recursos suficients als responsables de fer complir l’ordenança.

Concretament, la regidora Marisol Fernández afegeix una quarantena d’al•legacions que es poden resumir en:

 Incloure els renous generats pel Port i l’aeroport dins els àmbits d’aplicació de la norma. Actualment n’estan exclosos. (Article 2)
 Considerar els renous procedents de l’activitat agrícola i ramadera del sòl rústic no es pot aplicar el mateix criteri en sòl rústic que en sòl urbà, i s’ha de garantir la continuïtat de l’activitat agrícola i ramadera encara existent a Palma. (Article 2)
 Introduir la definició del concepte de “molèstia” tal i com es proposa a la Directiva Europea 2002/49 i el Reial Decret 1376/2007, és a dir, que es determinarà el grau de molèstia que provoca el renou a la població mitjançant enquestes sobre el terreny. (Article 5)
 Garantir el compromís per presentar el Pla d’Acció Municipal com a data límit el 31 de desembre de 2013. Davant l’incompliment evident, ja que s’havia d’haver presentat abans del 18 de juliol, el text de la normativa s’ha de modificar. (Article 12)
 Limitar l’arbitrarietat i la inseguretat jurídica i social evident en molts articles, en els quals es delega la decisió d’atorgar dispenses horàries o excepcionalitats al batle o a l’òrgan competent. Per exemple, a l’Article 16.2, o 29.1. En el cas de l’Article 34 és encara més greu perquè es menciona “una incidència acústica significativa” però sense especificar com es mesura i quin límit es permet. Amb tot, l’incompliment d’aquest article pot suposar una sanció de fins a 600 euros.
 Incloure una limitació clara de decibels permesos i horaris al carrer, és a dir, concerts, berbenes, aminació al carrer, qualsevol activitat puntual que es realitzi al carrer i generi renou. Proposa una redacció similar a la contemplada per l’Ordenança de Renous de Vitòria. (Article 31)
 Introduir l’obligatorietat de presentar un informe tècnic per tal de justificar una dispensa del compliment de l’Ordenança, és a dir, si es vol permetre que una activitat puntual no estigui obligada a complir la norma s’ha de presentar com a mínim un informe amb una limitació màxima de decibels. (Article 35.1)
 L’Ajuntament fomentarà les tasques de formació adients perquè el personal que utilitza els vehicles municipals prengui consciència per tal de realitzar les seves tasques amb el menor impacte sonor possible. (Article 37)
 Incloure els horaris de recollida dels contenidors i no sol dels horaris per a dipositar els residus. (Article 37.3)
 Obligar als locals que disposin d’un nivell d’emissió superior a 95 dB-A a col•locar un cartell d’avís, a l’entrada de l’establiment on s’indiqui: “Els nivells sonors a l’interior d’aquest local poden produir lesions a l’oïda”. (Article Nou dins el Capítol VII)
 Obligació de presentar un informe ambiental per evitar els efectes additius provocats per l’excessiva concentració d’establiments, per exemple, com és el cas de Sa Gerreria o La Llotja. I valorar la possibilitat de denegar una llicència de nova obertura en una zona determinada. (Article 39)
 Obligar a tots els locals, a que disposin d’un sistema limitador dels equips de reproducció o amplificació. Aquesta és la única mesura que pot garantir estalviar posteriors recursos municipals i problemes de convivència. (Article 41.3)

A continuació us adjuntam el text amb les al•legacions del Grup Municipal MÉS a l’Ordenança Reguladora del Renou i les Vibracions.

Carpeta

Documents adjunts