Maria F. Alorda: “Tenim molt clar que s’ha de respectar l’autonomia del centre”

El Decret del Govern permetrà assolir l’ensenyament de llengües estrangeres, respectant el Decret de Mínims

La diputada Bel Busquets i la directora general Maria F. Alorda
Els projectes lingüístics dels centres educatius de les Illes Balears permetran tenir les condicions idònies per assolir competències d’aprenentatge en i de llengües estrangeres, sense afectar el fet que les assignatures que s’imparteixen en català siguin al manco el 50% del total. És a dir, es respectarà totalment el que estableix el Decret de Mínims.

L’objectiu d’aquesta normativa és donar seguretat jurídica als centres educatius que actualment viuen realitats lingüístiques diverses. En els darrers anys els centres educatius de les Illes Balears han participat en experiències d’ensenyament de continguts no lingüístics en llengua estrangera. Actualment hi ha 166 centres autoritzats a fer seccions europees, dels quals 3 són en francès i la resta en anglès, i 35 centres que apliquen el Pla Pilot Plurilingüe en anglès que finalitza aquest curs. Amb aquesta realitat i la nova regulació, els centres docents, en funció de la seva autonomia, amb el consens de la comunitat educativa i en base als criteris establerts en els projectes lingüístics, podran desenvolupar i potenciar la competència comunicativa en llengües estrangeres del seu alumnat.

Aquesta nova situació, diametralment oposada a la del rebutjat TIL, es durà a terme amb l’entrada en vigor del decret presentat pel govern. La proposta s’ha tramès al Consell Escolar de les Illes Balears. Una vegada escoltades les recomanacions d’aquest organisme i del Consell Consultiu, serà aprovat al Consell de Govern. Es preveu que es pugui aprovar abans de finalitzar aquest curs 2015/2016.

El decret s’ajusta totalment a les propostes fetes per MÉS per Mallorca al seu programa electoral, tal com ha explicat Maria F. Alorda, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat. A la vegada que, segons diu, s’atenen les reivindicacions de la comunitat comunicativa.

A partir de la posada en marxa d’aquesta nova normativa, la dinàmica serà diferent, ja que el que es pretén és augmentar el nombre de centres que vulguin desenvolupar aquests projectes lingüístics. Fet pel qual es dóna més autonomia als centres. Així ja no serà la conselleria la que obrirà convocatòria, com sí que feia amb les seccions europees, sinó que seran els centres els que presentaran a la conselleria el projecte lingüístic. “Els centres ja no hauran de demanar permís. Això sí, ha d’estar avalat pel claustre i pel consell escolar. La conselleria establirà el marc de com han de ser els projectes, però hi ha d’haver conformitat amb les famílies”, assenyala Alorda. La directora general també comenta que les decisions han de respondre a la necessitat i al context de cada centre. “Tenim molt clar que s’ha de respectar l’autonomia del centre”, ha remarcat.

Documents adjunts