Les mesures d’igualtat i el combat contra les violències masclistes arribaran a les aules gràcies als Acords pel Canvi

Des de MÉS per Mallorca es prioritza que la igualtat entre homes i dones i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació i violència masclista, en aquest cas començant a les escoles i els instituts

El Govern de les Illes Balears, aplicant el programa d’Acords pel Canvi en què participa MÉS per Mallorca, porta a terme una política clarament destinada a afavorir la igualtat entre homes i dones i a combatre la discriminació i la violència masclista.
La Conselleria d’Educació i Universitat en el marc del Pacte social contra les violències masclistes, ha impulsat diferents iniciatives en els centres educatius.
La setmana passada va tenir lloc una reunió de coordinació de l’aplicació d’aquestes mesures, presidida per Jaume Ribas (MÉS per Mallorca), director general d’Innovació i Comunitat Educativa, amb la participació de Marta Escoda, directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit escolar (Convivèxit) i amb els representants de cada departament implicat de la Conselleria, a més de Rosa Cursach (MÉS per Mallorca), directora d’IB Dona i la directora general de Coordinació, Rosario Sánchez.

A la reunió s’han valorat algunes de les mesures que ja s’han implantat i s’ha fet un repàs de les accions previstes per al curs vinent 2017/18. D’entre totes en destaquen les següents:
• 10 centres seleccionats per a participar de la formació per a professorat "Cap a la coeducació als centres educatius".
• Per primera vegada la quota de professorat per al curs 2017/18 estableix que entre les coordinacions preceptives que els centres hauran d’organitzar a partir del mes de setembre s’inclogui la de coeducació. Tots els centres públics hauran de destinar una part de les hores globals de coordinació a la coeducació.
• Impuls dels projectes coeducatius en els centres. Cal remarcar que el curs 2015/16 hi va haver accions de coeducació a 92 centres i que el passat curs s’han incrementat fins als 125.
• Inclusió de la perspectiva de la coeducació als plans de formació del professorat amb formació específica i permanent. Ja s’han fet formacions a totes les illes per formar professors com a agents de coeducació. Les formacions continuaran el curs 2017/18
• Els centres educatius compten amb material didàctic per a treballar la igualtat i l’ús no sexista del llenguatge i la imatge fent especial esment a la lluita contra els estereotips.
• Compromís de supervisió als centres educatius dels llibres de text, material didàctic i biblioteques per a eliminar material inadequat.
• El curs 2017/18 es farà formació específica per a orientadors i educadors socials en matèria de detecció de violència sexista.
• El curs 2017/18 es posa en marxa el cicle formatiu de tècnic superior en Promoció de la igualtat de gènere al CIFP de Son Llebre.
• A partir d’enguany tots els Consells Escolars de Balears, tant de centres, com municipals i insulars hauran de tenir una persona encarregada d’impulsar mesures educatives per fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència masclista i fer-ne el seguiment.
• El curs 2016/17 s’han incorporat criteris de tracte preferent en l’accés a les escoles i en el barem dels ajuts de menjador per a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere de manera que es doni una atenció adequada en les situacions d’urgència a les víctimes.
• El curs 206/17 s’ha implantat el Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les Balears.
• El curs 2016/17 s’ha revisat el Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de Balears per incloure-hi aspectes relacionats amb la violència de gènere.
Aquestes reunions es repetiran anualment per fer un seguiment de cada curs.