La llei de fosses ja és una realitat

Amb aquesta llei el Govern balear donarà resposta a centenars de famílies que segueixen esperant una explicació i que es garanteixi el seu dret a la justícia, a la veritat i a la reparació


Margalida Capellà qui ha coordinat l’equip de feina dels grups parlamentaris que han participat en l’elaboració de la Llei de Fosses ha explicat que la llei de fosses, desplegarà la Llei 52/2007 anomenada "llei de memòria històrica" i establirà la competència i, així mateix, el compromís del Govern de les Illes Balears en la localització de les persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista així com la localització, senyalització, dignificació, protecció i, si és possible, exhumació de les fosses comunes que es trobin en territori balear

Capellà també ha destacat que serà el govern qui assumirà les despeses i les gestions que cal fer per dur a terme les exhumacions. Així no es farà polítiques de subvencions, ja que ha criticat que es donin els doblers als familiars de les víctimes per a que facin ells les exhumacions. "És inhumà que ho hagin de fer els familiars. El govern balear assumirà aquestes tasques", ha assenyalat la diputada de MÉS per Mallorca, qui s’ha reunit amb entitats i amb tots els partits polítics de l’arc parlamentari balear.
La finalitat d’aquesta llei és complir les obligacions que espanya en aquests moments incompleix: la política de subvencions a famílies i associacions per exhumar fosses duta a terme pel Govern espanyol entre 2008 i 2011 ha estat considerada inadequada per Nacions Unides perquè delega en les famílies la responsabilitat de cercar els desapareguts, quan hauria de ser l’Estat qui ho faci, en concret l’Administració de Justícia. El 2012 el Govern del Partit Popular paralitzà aquestes subvencions i, en l’actualitat, les famílies de desapareguts i les associacions memorialistes desenvolupen aquesta tasca pel seu compte i assumint-ne el cost.

D’acord amb la Llei balear de fosses, el Govern assumirà directament les competències en aquesta matèria per a què la la localització tant dels desapareguts com de les fosses sigui el més ràpid i eficaç possible, per acabar amb la delegació en famílies i associacions d’aquesta responsabilitat i per evitar que el pes de les investigacions i prospeccions recaigui en els ajuntaments que tenen fosses en el seu terme municipal.

La Llei balear de fosses preveu la creació d’una Comissió tècnica sobre desapareguts i fosses de la guerra civil i la dictadura franquista que elaborarà un mapa de fosses i un cens de persones desaparegudes continuant la feina ja feta per les associacions que fins ara han treballat en la recerca dels desapareguts, en concret Memòria de Mallorca i el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera. Aquesta Comissió analitzarà la situació i estat de totes les fosses i proposarà la intervenció d’aquelles fosses que sigui viable la seva intervenció, mentre per a les que no sigui possible es preveu que siguin senyalitzades, dignificades i protegides legalment com a BIC o béns catalogats. Es procedirà a la intervenció de les fosses seguint un protocol que elaborarà la Comissió tècnica. En tot el procés de localització tant de persones desaparegudes com de fosses comunes hi participaran les associacions esmentades, es respectarà la voluntat de les famílies afectades i requerirà la col·laboració dels consells insulars i dels ajuntaments afectats.

Aquesta llei arriba tard per a moltes famílies perquè fa anys que s’haurien d’haver exhumat les fosses del franquisme. Esperam que amb aquesta llei -que forma part del que es va signar als #AcordspelCanvi- el Govern balear doni resposta a centenars de famílies que segueixen esperant una explicació i que es garanteixi el seu dret a la justícia, a la veritat i a la reparació. És un qüestió de drets humans que no pot ser ajornada més temps.