La Comissió de Salut del Parlament aprova per unanimitat les conclusions de la ponència sobre el cànnabis

La ponència d’estudi tracta temes com la regulació de l’ús terapèutic del cànnabis, la regulació dels Clubs Socials Cannàbics (CSCs) i la prevenció del consum entre els joves


Avui la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat les conclusions de la Ponència d’estudi sobre la regulació de l’ús terapèutic del cànnabis, la regulació dels Clubs Socials Cannàbics (CSCs) i la prevenció del consum entre els joves. Aquesta ponència, coordinada pel diputat David Abril, es va crear arran de la proposició no de Llei RGE 2687/16 aprovada al Ple del Parlament.

El coordinador de la ponència ha agraït les aportacions de tots els experts que han comparegut al Parlament, així com dels diputats i diputades membres de la ponència (Vicent Serra i Rània Marí pel PP, Conxa Obrador i Vicenç Thomàs (GP Socialista), Carlos Saura (GP Podem), Patrícia Font (MÉS per Menorca), Maria Antònia Sureda (GP PI) i Montse Seijas (GP Mixt) la col·laboració que ha permès acordar amb consens les següents propostes, que trobareu ampliades i contextualitzades al document adjunt.

1. Qualsevol iniciativa de regulació del consum de cànnabis ha de desplegar-se des de la prudència i el reconeixement del problema de salut pública que representa el consum i la incidència d’aquesta substància, especialment entre els joves.

2. Pel que fa a l’ús terapèutic del cànnabis, es proposa a les administracions competents (Ministeri de Sanitat, Conselleries de Salut i Universitats) que fomentin la recerca i l’avaluació de l’evidència científica pel que fa al cànnabis i els derivats sintètics cannabinoides.

3. Es proposa al Govern de les Illes Balears que informin i formin els professionals sanitaris pel que fa a aquestes substàncies i els seus derivats.

4. Instam al Congrés de Diputats a constituir una ponència que estudiï la viabilitat de la regulació integral responsable del cànnabis i dels CSCs, i a procedir si fos el cas a les modificacions normatives pertinents d’acord amb allò expressat a les recents sentències del Tribunal Constitucional.

5. S’insta el Govern de les illes Balears i els Ajuntaments a coordinar-se pel que fa a les competències relacionades amb les activitats dels CSCs.

6. Així mateix, el Parlament insta els CSCs (i les federacions o xarxes existents) a elaborar i promoure codis de bones pràctiques amb col·laboració estreta amb els Ajuntaments i Conselleria de Salut pel que fa a la prevenció d’addiccions, el consum responsable i la reducció de riscos.

7. S’insta el Govern de les Illes Balears a què la Llei Balear d’Addiccions inclogui les línies generals de les polítiques públiques de prevenció de consum de cànnabis i d’altres drogues, especialment les adreçades als i les joves.

8. Es trasllada al Govern de les Illes Balears la proposta de continuar o iniciar, si escau, les següents accions en l’àmbit de les polítiques de salut pública:
- Estratègies educatives de prevenció per a menors i adolescents tant a les escoles com a l’àmbit informal, així com programes i recursos informatius i formatius per a les famílies.
- Estratègies informatives sobre consum responsable adreçades a persones adultes.
- Programes de reducció de risc i de danys, per a persones consumidores
- Programes de formació i planificació als recursos assistencials pel que fa a problemes relacionats amb el consum de cànnabis.
- Accions de formació i planificació amb els CSCs pel que fa als problemes associats al consum.
- Incloure la perspectiva de gènere en les accions esmentades.