L’Ajuntament de Palma trasllada el seu compromís social a la contractació pública

La instrucció, que també inclou aspectes mediambientals i lingüístics, fixa uns criteris que les empreses hauran de complir


L’Ajuntament de Palma ha presentat la nova Instrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística als membres del tercer sector, de les petites i mitjanes empreses i als agents socials.

La nova instrucció estableix unes normes que s’incorporaran a tots els processos de contractació pública que faci l’Ajuntament de Palma, els seus organismes autònoms, empreses públiques i fundacions com, per exemple, el compliment dels convenis col·lectius, la contractació de persones amb discapacitat o la igualtat entre homes i dones, entre d’altres. Les empreses que no compleixen amb aquests mínims no podran ser admeses en el procés selectiu. A partir d’aquí, es baremarà segons els criteris de valoració pertinents i els criteris tècnics i econòmics.

Es tracta d’un canvi de paradigma que marca un abans i un després en la contractació pública responsable. Amb aquesta eina de transofrmació es tenen en compte els aspectes econòmics però també altres aspectes com la contractació de persones en exclusió social, de petites i mitjanes empreses locals que fins ara no podien competir amb les multinacionals o d’empreses que donin estabilitat laboral a les seves plantilles, entre d’altres.

La nova instrucció cobreis tot el concepte de clàusules socials que fins ara havien quedat relegades a un segon plànol. Això no vol dir que tots els contractes tinguin les mateixes clàusules perquè cada matèria requereix un tipus de protecció o un altre. Les empreses seràn més puntuades pel fet de complir aquest tipus de clàusules socials.

La instrucció entrarà en vigor un cop la Junta de Govern l’aprovi i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Després, es crearà la comissió de seguiment dels contractes públics, que estarà formada per tècnics de l’Ajuntament i per membres de les diferents organitzacions sindicals i del tercer sector.

Per a la redacció de la instrucció s’ha comptat amb el suport dels tècnics de l’Ajuntament encarregats de les licitacions públiques. L’ha redactat l’expert en clàusules socials Santiago Lesmes, que va impartir una jornada fa nous mesos als tècnics municipals a través de l’Escola Municipal de Formació.