Es prioritzarà la participació ciutadana a l’hora de triar els projectes que siguin finançats amb els fons de l’Impost del Turisme Sostenible

Biel Barceló presenta l’esborrany de decret que desenvolupa la llei de l’impost turístic, que detalla la gestió del nou tribut i regula el funcionament de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible


La posada en marxa del impost del turisme sostenible cobreix una nova etapa: el projecte de Decret de desenvolupament normatiu de la Llei 2/2016 de 30 de març, de creació de l’Impost del Turisme Sostenible, està en període d’exposició pública perquè s’hi puguin presentar al·legacions. El text del Decret ha estat presentat pel vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i per la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, que han ofert detalls sobre els punts bàsics d’un text que “només desenvolupa allò estrictament necessari de la Llei”.

Barceló ha resumit el contingut del Decret que “en els seus tres primers títols en detalla els aspectes de gestió del tribut, mentre que en el quart desenvolupa el funcionament, la composició i les feines de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible”. En els annexos es troben “els signes, índexs, mòduls i models de declaracions que es contenen en el Decret”.

Partint de les finalitats de les inversions i dels destinataris i implicats en el pagament i liquidació de l’impost, que preveu la Llei 2/2016, el Decret entra a regular els supòsits de quantificació de l’impost, per estimació directa, indirecta i objectiva, i es deté especialment en aquesta darrera fórmula amb la publicació dels mòduls, signes i índexs de les diferents declaracions que es podran lliurar per mòduls, i de manera telemàtica davant l’Agència Tributària de les Illes Balears.

En el tràmit d’estimació directa, es regulen els períodes de liquidació, presentació i d’ingrés de les quantitats, que es podran fer trimestralment a través d’una autoliquidació oferta pel responsable de l’allotjament, o substitut del contribuent als efectes de la llei.

Si s’opta pel règim d’estimació objectiva, el projecte de decret preveu una autoliquidació pel 60% del total de l’import, durant el mes de setembre, i una declaració resum anual dins del mes de gener de l’any següent al de la tributació.

Així mateix, dins dels establiments objecte de la tributació de l’impost, es detalla el cas concret dels habitatges que es lloguin amb finalitat turística que fins a la data no són susceptibles d’inscripció en el registre creat a l’efecte a la Conselleria de Turisme, segons la legislació de la Llei General Turística actual, pendent de modificació. Aquests habitatges hauran de tributar el nou impost si s’ofereixen a través de canals d’oferta turística, si presten serveis propis d’una empresa turística d’allotjament, o si el temps de l’estada contractada és inferior als dos mesos, si no acrediten estar sotmesos a la regulació d’arrendaments urbans. N’hi haurà prou amb el compliment d’un dels supòsits anteriors per a la seva consideració als efectes de la tributació turística.

En referència a la conformació de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, el Decret la defineix com a òrgan consultiu i de proposta del Govern, integrada dins de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, i que s’encarrega d’avaluar i seleccionar els projectes, proposar al Consell de Govern quins dels projectes s’han d’executar, i elaborar el Pla anual d’Impuls del Turisme Sostenible, entre d’altres.

Un dels papers fonamentals de la Comissió serà la de vetllar per l’adequat equilibri territorial entre les illes, en la distribució de les inversions que s’hagin de finançar amb càrrec al Fons que es recapti amb l’impost. Així el projecte de Decret entra a regular aquesta distribució segons el pes de cada illa en referència al procediment que es segueix en la Llei de finançament dels Consells Insulars, i es pondera amb el criteri de la necessitat efectiva de cada territori respecte de les actuacions susceptibles de ser executades.

Es prioritzarà la participació ciutadana i l’interès públic

Tots els membres de la Comissió, tant administració com entitats, seran competents en la presentació de projectes, que hauran de complir els requisits de documentació i justificació que explicita el projecte de Decret, i que se sotmetran a uns criteris generals de selecció. Un dels criteris que es prioritzaran és que els projectes hagin passat per processos de participació ciutadana. També es tindrà en compte que la seva execució es pugui promoure de manera immediata, que facilitin un manteniment de les instal·lacions finançades, un cop en funcionament, a un menor cost, i que siguin projectes que responguin a l’interès públic.

Sobre la composició de la Comissió, aquesta serà de 32 membres, amb 7 representants del Govern, 4 dels Consells Insulars, 1 de l’Ajuntament de Palma, 2 de la FELIB, per part de les administracions públiques, mentre que les entitats i associacions empresarials, sindicals i mediambientals comptaran amb 6 integrants per cadascuna de les tres modalitats.

El vicepresident Barceló ha apuntat a la importància de “fer una passa més cap a la posada en marxa de l’impost turístic a Balears”, a través d’un “acte de solidaritat i de justícia” com és el fet que els visitants puguin col·laborar en el sosteniment d’infraestructures necessàries per la perdurabilitat de la destinació turística. Barceló també ha volgut destacar el “triomf del diàleg” expressat com a manifestació de la nombrosa participació de sectors implicats i administracions, que ha convocat el Govern en totes les fases de redacció i aprovació de la Llei i ara del seu Decret reglamentari.

El Govern manté els terminis previstos perquè el pròxim 1 de juliol l’impost pugui ser posat al cobrament. El termini d’exposició pública del projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 2/2016 comença aquest divendres, al dia següent de la seva publicació en el BOIB. Posteriorment s’obrirà torn per a l’estudi i la incorporació, si s’escau, d’al·legacions formulades al projecte; la remissió al Consell Consultiu, el dictamen del qual serà la passa prèvia per que el Decret pugui ser aprovat pel Consell de Govern, en un termini fixat per al mes de juny d’enguany.

Esborrany del projecte de Decret sobre l’Impost del Turisme Sostenible