Es crea la Comissió Tècnica de la Llei de Fosses

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports rep el testimoni de les associacions de desapareguts


Per primera vegada els membres que integren la Comissió tècnica de desapareguts i fosses s’ha reunit. Es tracta de l’òrgan competent en matèria de recuperació de memòria històrica i democràtica que crea la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports. Amb la constitució de la Comissió, s’inicia el pla executiu després d’una fase legislativa, un cop aprovada la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.

En l’inici de la reunió la consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth Mateu ha agraït la feina als parlamentaris presents a l’inici de la trobada per "iniciar les passes, amb la Llei aprovada, per retornar la dignitat a tantes persones" i, també, "especialment a les associacions Memòria Històrica de Mallorca i el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera que durant els 10 anys de buit jurídic han realitzat una gran tasca per retrobar les prop de 2.000 persones que continuen desaparegudes a les nostres Illes". La consellera ha manifestat que "ara des del Govern recollim el seu testimoni i ho farem de la seva mà".

És la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports qui assumeix el finançament per fer front a les despeses derivades de les exhumacions. La comissió preveu que la primera fossa a ser exhumada serà la fossa comuna de Porreres (Mallorca) situada dins el recinte del cementiri municipal, la més gran de les Illes, amb prop de 300 cossos enterrats, entre els quals, la política comunista Aurora Picornell.

La comissió tècnica és l’encarregada d’elaborar, amb les administracions i institucions i entitats privades, el cens de persones desaparegudes a les Illes Balears, vetllar per la protecció de les dades personals incloses, elaborar el mapa de fosses de les Illes i posar-lo a disposició pública i del ministeri competent, així com actualitzar-lo anualment.

Aquest òrgan tècnic també ha d’organitzar i coordinar un pla anual de senyalització, prospecció i intervenció de les fosses, i ha d’elaborar tan informes preceptius sobre la viabilitat de l’exhumació de les fosses com també un protocol específic d’actuació en les exhumacions de víctimes de la Guerra Civil a les Illes Balears.

La comissió també haurà de dirigir les intervencions en les fosses, en col·laboració amb els consells insulars i ajuntaments, així com garantir la custòdia de les restes trobades i coordinar i responsabilitzar-se de la devolució de les restes identificades a les famílies de les persones desaparegudes, i, així mateix, del destí de les restes no identificades o no reclamades per cap familiar.

Aquesta comissió tècnica també ha de vigilar per la incoació d’expedients sancionadors per part dels consells insulars contra els responsables d’infraccions contra les fosses que estiguin protegides com a béns d’interès cultural o catalogats; una declaració que s’haurà de fer en un termini de sis mesos, una vegada localitzada la fossa sobre el terreny o una vegada finalitzada la intervenció, i prenent en consideració l’informe corresponent de la comissió tècnica.

La comissió està integrada per un representant de la Conselleria, que és el director general de Cultura, Jaume Gomila, per una representació de cada consell insular, per cinc professionals i acadèmics en arqueologia, antropologia física, medicina forense, història contemporània i dret, per dos representants de cada entitat que tingui com a finalitat estatutària el desenvolupament de les activitats regulades per aquesta llei, entre les quals, l’Associació Memòria Històrica de Mallorca i el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera; i, en darrer terme, per dos representants de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

A partir de la seva constitució, el passat 19 de juliol, i en el termini d’un mes, la comissió tècnica elaborarà el seu propi reglament i anualment haurà de redactar una memòria d’activitats que lliurarà al Parlament de les Illes Balears i a la Presidència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.