Es crea la Comissió General de Consells Insulars, una nova eina de cooperació institucional

Es tracta d’una nova eina de cooperació institucional a l’àmbit legislatiu que se suma a la creada a l’àmbit executiu amb la Conferència de Presidents. Formen part de la nova comissió la consellera Mercé Bujosa i els diputats David Abril, Margalida Capellà i Joana Aina Campomar

Avui s’ha constituït, per primera vegada, la Comissió General de Consells Insulars en el si del Parlament de les Illes Balears. Aquesta nova comissió ha comptat amb representants dels diferents consells insulars, i és fruit d’una iniciativa de MÉS per Menorca. El coordinador provisional fins a l’aprovació definitiva serà el diputat i portaveu de MÉS per Menorca, Nel Marti.

En la primera sessió s’ha aprovat el reglament, el qual regula la composició, l’organització i les funcions de la comissió. Es tracta d’un organisme paritari entre el Parlament i els quatre consells insulars. Està integrada per 24 vocals, 12 diputats o diputades nomenats o nomenades pels grups parlamentaris d’acord amb les proporcions acordades per la Mesa i la Junta de Portaveus a la present legislatura, i 3 consellers o conselleres per cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars.

Aquesta comissió respon al previst a la Llei 10/2015, d’1 de desembre, de la Comissió General de Consells Insulars i a l’article 53 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La voluntat d’aquest òrgan és promoure la cooperació institucional en l’àmbit legislatiu. Entenent, tal com recull l’Estatut, "la voluntat d’avançar en l’autogovern, en el reconeixement del fet insular i en el protagonisme més gran que han de tenir cada una de les illes i els seus respectius consells insulars, per donar, en definitiva, una millor resposta a les noves necessitats dels ciutadans".