Els experts determinen que el català a les aules ha de ser la llengua preferent

La comissió d’experts ha elaborat un document marc per iniciar el procés de consens en la determinació del model lingüístic escolar de les Illes Balears. El document recull una anàlisi de la realitat sociolingüística de les illes i recull recomanacions per a la millora de la competència lingüística dels escolars.

La comissió d’experts que havia d’elaborar un document marc per iniciar el procés de consens en la determinació del model lingüístic escolar de les Illes Balears ha finalitzat la seva tasca. El document recull una anàlisi de la realitat sociolingüística de les illes i recomanacions per a la millora de la competència lingüística dels escolars.

Cal destacar:

- L’objectiu final és que tots els alumnes siguin plenament competents en les dues llengües oficials i en, almenys, una llengua estrangera.

- La llengua vehicular de les escoles de les Illes Balears ha de ser la llengua pròpia.- S’ha d’evitar la separació de l’alumnat en escoles i fins i tot en classes distintes per raons de l’idioma.

- Aplicant el principi d’autonomia pedagògica, cada centre ha de tenir capacitat de decidir el seu projecte lingüístic, respectant la normativa vigent, que han de ser avaluats i revisats per l’administració educativa.

- L’administració hauria de dotar els centres dels recursos necessaris: desdoblaments, dinamitzadors, auxiliars, cursos de formació...

- S’ha d’insistir en el treball de la llengua oral i la capacitat comunicativa en totes les llengües.

- Tots els centres educatius de Balears compten amb un projecte lingüístic de centre

Actualment, tots els projectes lingüístics de centre estan adaptats a la normativa vigent: decret de mínims i decret de llengües estrangeres. Cal remarcar que el 87% dels projectes lingüístics de centre conté referències als criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el domini de les dues llengües oficials al final de l’escolaritat obligatòria. De fet, segons les dades de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), el 92% de l’alumnat de 6è d’educació primària ha aprovat llengua castellana, el 90’6% llengua catalana i el 89’8% llengua anglesa. Pel que fa a ESO a tots els nivells es donen resultats similars, per exemple, a 4t ESO més d’un 86% de l’alumnat aprova les matèries lingüístiques.

El 78% dels centres han constituït la comissió de l normalització lingüística i n’han designat la persona coordinadora.

S’han fet una convocatòria específica de formació per al professorat en matèria de foment de la llengua catalana per impulsar el disseny, la posada en pràctica i l’avaluació d’actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge del català i en el foment de l’ús del català com a llengua vehicular. Hi han participat 35 centres educatius i per al proper curs s’ampliarà a 45 centres que disposaran d’un dinamitzador lingüístic.

També s’han dut a terme cursos de llengua i cultura catalanes per reforçar la competència, cal destacar els 8 cursos d’actualització de la gramàtica catalana.