El Govern es compromet amb la Reserva de la Biosfera de Menorca 

Destina, per primera vegada, un ajut de 120.000 euros per contribuir al desenvolupament de la Reserva i dóna suport institucional a la petició per a la seva ampliació. Les actuacions que el Consell Insular de Menorca durà a terme a gràcies a aquesta col·laboració permetran impulsar quatre programes relacionats amb la flora i la fauna.L’any 1993 la UNESCO va declarar l’illa de Menorca Reserva de Biosfera, atès l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut, i continua mantenint avui, una qualitat excepcional. Fins a dia d’avui, la Reserva de Biosfera de Menorca és l’únic territori de les illes que compta amb aquesta declaració. Per això, el Govern ha donat suport institucional a la carta per demanar l’ampliació de la Reserva.

A més, als pressuposts per a l’any 2017 de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca s’ha previst, per primera vegada, una partida pressupostària específica per al Consell Insular de Menorca per dur a terme actuacions per a la Reserva de la Biosfera, a través de quatre programes:
Programa de control d’espècies invasores en espais de la Xarxa Natura 2000; execució de mesures dels plans post-LIFE desenvolupats a Menorca; comunicació i sensibilització entorn a les àrees naturals de Menorca, i el Pla d’Acció de Menorca Reserva de Biosfera.

Paral·lelament a la tramitació d’aquesta subvenció, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el Consell Insular de Menorca signaran un protocol general d’actuació per expressar la voluntat d’ambdues institucions d’actuar i seguir treballant en el marc de la Reserva de la Biosfera de Menorca.