El Govern constitueix la Comissió d’Ètica Pública

Aquesta comissió ha de vetlar pel compliment de les normes contingudes al Codi ètic del Govern

El Consell de Govern ha constituït la Comissió d’ètica pública, que vetlarà pel compliment de les normes contingudes al Codi ètic del Govern. Aquesta comissió està composta pel president, que en aquest cas recau en el secretari general de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, Xavier Lluís Bacigalupe; la secretària, que és la directora general de Coordinació, Rosario Sánchez; i tres vocals, nomenats aquest divendres, amb experiència, competència i prestigi professional contrastat en matèries relacionades amb l’ètica, el dret o la governança d’organitzacions, tant del sector públic com del privat. Els tres vocals nomenats, són Joana Maria Petrus Bey, Bernat Riutort Serra i Francisca Bennàssar Tous.

Les funcions assignades a la Comissió d’Ètica Pública, són les següents: impulsar la posada en marxa efectiva del Codi ètic a través de les accions i les conductes que siguin necessàries; atendre les consultes formulades pels càrrecs públics i assimilats, en relació amb l’aplicació del Codi ètic; plantejar recomanacions als càrrecs públics i assimilats, sobre el compliment del Codi ètic; redactar l’informe anual de supervisió del compliment del Codi ètic; promoure en les instàncies que correspongui els programes de difusió, formació o tallers específics que tinguin com a finalitat la millora institucional en matèria d’ètica pública; crear grups de treball per a l’estudi de temes específics; rebre les observacions i els suggeriments sobre el contingut del Codi; formular suggeriments en relació a les propostes de reforma del Codi que impulsin els òrgans competents; i assessorar els òrgans competents en relació a les actuacions que hagin d’adoptar en els casos d’incompliment del Codi.