EL CATALÀ, REQUISIT A SANITAT

Amb el Decret que es proposarà als sindicats s’inicia per primera vegada un procés de normalització lingüística a la Sanitat de les Illes Balears

Aquest procés es durà a terme garantint l’atenció sanitària i reiteram la nostra clara aposta per una Sanitat amb els recursos i professionals necessaris

🏨 LA SANITAT, PRIORITAT DE MÉS

MÉS per Mallorca sempre ha apostat, aposta i apostarà per millorar la sanitat pública del nostre país. En canvi, els qui ara auguren que la normalització lingüística posaria en perill l’atenció sanitària són els qui retiraren la targeta a milers de ciutadans, volien clausurar hospitals, retallaren milers de treballadors i recursos i tancaren els centres de salut els capvespres.

Els fets són que, gràcies a la presència de MÉS al Govern, s’han recuperat drets, recursos i professionals a la sanitat, amb un increment pressupostari constant.

➡ TENDREM DECRET, LA MILLOR GARANTIA

Des del primer moment MÉS ha lluitat perquè hi hagués Decret. Perquè ho marca la nova Llei de Funció Pública, perquè és necessari per iniciar el procés de normalització lingüística a la sanitat i per poder convocar a la fi les 4.000 places d’oposició amb garanties, per tal que es puguin presentar tots els treballadors i treballadores que han patit anys sense oposicions. Volem estabilitat als llocs de feina i estabilitat a la sanitat publica.

Després de molta feina i esforç, no deim que sigui un decret perfecte, però és un bon decret que va en el bon sentit.

👅 TOTHOM HA DE PODER SER ATÈS EN CATALÀ

Amb el nou decret que desenvoluparà reglamentàriament la Llei, el català serà requisit a la sanitat pública.

En els procediments de provisió que afectin determinades categories i especialitats de personal estatutari sanitari, quan la manca o la insuficiència acreditada de professionals pugui afectar la prestació assistencial o quan l’acompliment de les funcions de la plaça o lloc de feina requereixi una especial qualificació, coneixements i habilitats directives, excepcionalment, si el personal no pot acreditar el nivell de coneixements de llengua catalana corresponent a la plaça o lloc de feina al qual opta, s’admetran les sol·licituds de participació de tots els aspirants. Els treballadors i treballadores que no acreditin el nivell requerit tendran 2 anys per fer-ho; mentrestant, tendran la plaça provisionalment.

Es demanarà el B1 a metges i infermers, i l’A2 a la resta de personal sanitari.

Al personal d’administració de l’IB-Salut se li demanarà el mateix nivell que a la resta de la CAIB, per damunt el que preveia temporalment la Llei.

Això situa les Illes Balears a l’avanguarda de la normalització lingüística de tot l’Estat, amb un sistema més garantista que a Catalunya (on només es fa una prova de comprensió al 30% dels sanitaris) o el País Basc, per exemple.

👥 COM ES MOTIVARÀ QUE ELS QUI TENGUIN PLAÇA PROVISIONAL OBTENGUIN EL NIVELL REQUERIT?

Les persones amb plaça provisional tindran incentius per assolir el nivell lingüístic requerit: quan l’acreditin, podran optar a la mobilitat, a la promoció i a la carrera professional.

Evidentment, es posarà al seu abast cursos i recursos per a millorar el seu nivell de català.

🙌 UN PROCÉS DE NORMALITZACIÓ EN MARXA, SENSE CONFRONTACIÓ

Aquest Decret no és el punt d’arribada, sinó un inici en la normalització lingüística en un àmbit fins ara exclòs, semblant al que es va produir en l’Educació en el seu moment. I volem fer-ho sense crear una confrontació amb la llengua, que sempre és negatiu per a l’objectiu final de la seva plena normalitat. Per tant, l’acord amb sindicats és imprescindible.

MÉS per Mallorca sempre ha apostat, aposta i apostarà per millorar la sanitat pública del nostre país. En canvi, els qui ara auguren que la normalització lingüística posaria en perill l’atenció sanitària són els qui retiraren la targeta a milers de ciutadans, volien clausurar hospitals, retallaren milers de treballadors i recursos i tancaren els centres de salut els capvespres.

Els fets són que, gràcies a la presència de MÉS al Govern, s’han recuperat drets, recursos i professionals a la sanitat, amb un increment pressupostari constant.