El 80% del fons de l’Impost del Turisme Sostenible es dedicarà a projectes mediambientals

La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible aprova 46 projectes per ser finançats amb els 30 milions del que ha recaptat el nou tribut l’any 2016. El 20% restant es destinarà a recuperació de patrimoni, innovació i recerca, i foment de l’ocupació en temporada baixa


La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (CITS) ha aprovat avui un llistat de 46 projectes per ser finançats amb els fons recaptats amb l’Impost del Turisme Sostenible l’any 2016. La decisió s’elevarà al proper Consell de Govern, en el qual haurà de ser ratificada.

Dels 46 projectes de la proposta, n’hi ha 33 que corresponen a l’objectiu prioritari de la llei: «La protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí». Els projectes mediambientals sumen un total de 23,8 milions d’euros, un 79,4% de l’import del Fons corresponent a 2016 (30 milions). La totalitat dels projectes garanteixen que la gran majoria dels ciutadans el puguin beneficiar de les primeres inversions aprovades.

El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha volgut recordar que en només 15 mesos, el Govern ha passat per tot un procés administratiu, legislatiu, reglamentari, tributari i de gestió que, en col·laboració de tots els implicats, no ha presentat cap tipus de problema. També ha subratllat que el fons per l’Impuls al Turisme Sostenible es dotarà cada any, i que serà possible finançar projectes d’acord amb la Llei i amb les línies bàsiques de cada Pla Anual.

Gràcies a la feina del Govern i la solidaritat dels visitants de les Illes, s’han pogut recaptar 30 milions d’euros per començar a posar solució a problemes endèmics de Balears. Així, el gruix d’aquests projectes (15 propostes que sumen 14,6 milions d’euros, un 48,8% del total) estan destinats a «la millora de les infraestructures hídriques i del cicle de l’aigua», objectiu prioritari definit al Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per a 2016.

L’esmentat Pla Anual apunta la necessitat d’una gestió adequada dels recursos hídrics al llarg termini, pel gran valor mediambiental de l’aigua. Recorda que la creixent pressió demogràfica i turística ha empitjorat les infraestructures hídriques al llarg dels darrers anys. Davant aquesta situació, el Govern considera prioritari potenciar projectes relacionats amb la prolongació de xarxes de subministrament d’aigua a municipis on ara no hi arriba, la millora dels processos de depuració i de tractament dels residus derivats, la reutilització d’aigües residuals, la interconnexió de les diferents fonts, el control de les fuites, etc.

El 20,6% restant del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible (6,2 milions d’euros) es proposa que es reparteixi entre 13 projectes que estan orientats a la resta de les prioritats contemplades a la llei de creació de l’Impost del Turisme Sostenible:

- Set projectes per un total de 2,3 milions d’euros per a la «recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural».

- Quatre projectes per un import global d’1,9 milions d’euros orientats a «l’impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic».

- Un projecte per a la «millora de la formació i la qualitat de l’ocupació, i foment de l’ocupació en temporada baixa», per un import d’1,5 milions d’euros.

- Finalment, un projecte per valor de 300.000 euros per al «foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa».

Els projectes proposats impliquen inversions a nombrosos municipis de les quatre illes, per tal de redistribuir els beneficis del turisme a tot el territori de les nostres illes i avançar cap a l’equilibri territorial establert per la llei. De fet, un cop feta l’extrapolació que suposen els projectes l’execució dels quals no es localitza en una sola illa, la distribució territorial dels 46 projectes garanteix la maximització dels seus efectes.

D’aquesta manera a Mallorca li pertanyen el 64,9% de la dotació econòmica dels projectes aprovats, a Menorca el 13,6, a Eivissa el 19% i a Formentera el 2,4%.

Els projectes del Govern i dels consells insulars responen a l’interès general de la ciutadania de les Illes Balears i tendran un impacte positiu sobre tot el territori que garantirà una millora en les infraestructures lligades al cicle de l’aigua i garantiran amb millors garanties l’abastiment en períodes de sequera.

Cal recordar que s’han presentat un total de 237 projectes per un import sol·licitat total de 184,7 milions d’euros, molt per damunt dels 30 milions disponibles per a aquesta convocatòria (més de sis vegades el pressupost disponible). Això demostra l’interès que ha suscitat la convocatòria, i la necessitat de comptar amb aquest instrument tributari per tal de finançar projectes d’interès per a la ciutadania de les nostres illes.

El gran nombre de projectes presentats també apunta la necessitat de fer un important exercici de priorització. En aquest sentit, la proposta aprovada planteja focalitzar el finançament en aquells projectes d’abast més general, dels quals els beneficiaris siguin potencialment més nombrosos, tenguin una major projecció i abast territorial.

Per això s’ha prioritzat la selecció entre els projectes presentats pel Govern de les Illes Balears i pels consells insulars. I alhora s’ha decidit que els projectes no seleccionats en aquesta ocasió puguin ser objecte de valoració i susceptibles de finançament en properes convocatòries (a no ser que la institució o entitat que els hagin presentat hi renunciïn expressament). Per l’any 2017, el Govern preveu recaptar al voltant de 60 milions d’euros amb l’Impost de Turisme Sostenible, el doble que en 2016, principalment perquè serà la primera anualitat completa del tribut.

Llistat dels 46 projectes aprovats, amb el pressupost corresponent.

Resum de la informació bàsica relativa als projectes aprovats