El 2018 estarà electrificada tota la xarxa ferroviària de Mallorca

Biel Barceló anuncia que el projecte d’electrificació del tren s’avança un any respecte del que s’havia previst inicialment. Les obres, que costaran 47 milions i estaran cofinançades al 50% pels fons FEDER, suposaran un estalvi energètic anual de 630.000 euros, i es deixaran d’emetre prop de 630 tones de CO2


El vicepresident del Govern, Biel Barceló, ha anunciat avui que s’han iniciat els tràmits per treure a licitació les obres d’electrificació del tren, la qual cosa significa que es podrà avançar un any respecte del que inicialment s’havia previst.

Gràcies a l’aflorament de romanents per un total de 13 milions d’euros, SFM podrà escometre aquesta inversió aquest any pressupostari. Serveis Ferroviaris de Mallorca traurà a licitació les obres al llarg de l’estiu, amb la qual cosa es podrà adjudicar a final d’any i començar les obres a l’inici del 2017.

D’aquesta manera, amb els nous terminis aplicats, es pot afirmar que l’electrificació total serà una realitat a començaments del 2018.

Barceló ha destacat que la posada en marxa del projecte d’electrificació del tren fins a sa Pobla i Manacor suposa “fer una passa més en el compliment dels #AcordsPelCanvi, i avançar en un objectiu importantíssim: la mobilitat sostenible. Els projectes que avui presentam van en aquesta línia i, a més a més, hem de destacar la bona notícia que avançam el calendari”.

El vicepresident ha insistit que l’actual Govern continuarà exigint a l’Estat espanyol el compliment dels compromisos adquirits en els convenis ferroviaris, “compromisos que es varen deixar de complir amb el Govern espanyol de Mariano Rajoy”.

Arran de l’incompliment dels compromisos per part del Govern de l’Estat, Biel Barceló ha recordat que el Govern de les Illes Balears va decidir dur endavant els projectes d’electrificació del tren amb fons propis i també destinar-hi una part important dels 162 milions de fons europeus FEDER rebuts.

Cal destacar també l’estalvi econòmic i la reducció d’emissions de CO2 que suposarà l’electrificació de la xarxa, així com la major comoditat i agilitat del servei de tren per als ciutadans.

El Govern calcula que a principi del 2018 els usuaris del tren ja podran anar directament des de Palma a Manacor i a sa Pobla sense transbordament i amb menys temps.

L’electrificació del tren permetrà estalviar costs en l’explotació dels recursos: ara, amb dièsel, es gasten 660.000 euros en combustible i, en estar electrificada la xarxa, el cost en energia serà únicament de 30.000 euros. L’estalvi anual serà de 630.000 euros. També s’estalviarà l’emissió de prop de 630 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que implicarà una millora ambiental i un guany en qualitat i temps de servei.

Les obres d’electrificació estaran cofinançades en un 50 % pel Fons de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del programa operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

El projecte implica la instal·lació de tota la catenària en els trams que actualment no estan electrificats, i també la construcció de sis subestacions de tracció, que seran les que subministraran l’energia a la catenària.

En total, es construiran quatre subestacions en el tram Enllaç - Manacor i dues en el tram Enllaç - sa Pobla. En ambdós casos també es farà una estesa de fibra òptica per a la transmissió d’informació.

Així mateix, s’hauran de construir dues connexions d’energia que nodriran les subestacions.

El termini previst d’execució de les obres és de 12 mesos i el pressupost de licitació és de 47,129 milions d’euros (més l’IVA), dels quals 32,65 milions es corresponen al tram Enllaç - Manacor i 14,47, al tram Enllaç - sa Pobla.

Els projectes es troben actualment al Gabinet de Supervisió de Projectes i d’aquí a 10-15 dies es trametran a la Direcció General de Mobilitat perquè n’autoritzi la publicació al BOIB. Després de 30 dies d’exposició pública i valoració d’esmenes, es podrà posar en marxa la licitació (55 dies naturals). El termini per estudiar propostes serà d’aproximadament 1 mes.

L’empresa disposa del material mòbil suficient per poder donar aquest servei comercial tot d’una que les línies estiguin disponibles.

Situació actual

SFM té actualment prop de 128 km de línies:

— Palma - Enllaç (doble via): 33 km aprox.
— Enllaç - sa Pobla (via única): 12 km aprox.
— Enllaç - Manacor (via única): 31 km aprox.
— Palma - UIB (doble via): 7,5 km

La línia Palma - UIB ja es va inaugurar el 2007 totalment electrificada.

El procés d’electrificació es va iniciar amb el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears de l’any 2006. La part de la xarxa ara electrificada va estar llesta l’any 2011 i en servei des de l’any 2012. Aquestes obres es varen poder dur a terme amb finançament del conveni d’inversions estatutàries de l’Estat.

De llavors ençà i fins ara no hi ha hagut cap avenç en la culminació de l’electrificació de la xarxa, per la qual cosa resten pendents d’executar les obres dels trams Enllaç - Manacor i Enllaç - sa Pobla, que encara s’exploten amb unitats dièsel.

Consideracions tècniques

Per dur a terme l’electrificació dels trams de la xarxa que encara funcionen amb combustible, és necessari fer les actuacions següents:

— Obres d’electrificació del tram Enllaç - Manacor: aquestes obres inclouen la construcció de quatre subestacions i 31 km de catenària flexible en via única. Així mateix, es dotarà la instal·lació d’una connexió elèctrica des de la xarxa de distribució i d’una xarxa de distribució interna pròpia, atès que la de distribució de la zona no disposa de capacitat per donar servei al ferrocarril.

— Obres d’electrificació del tram Enllaç - sa Pobla: inclouen la construcció de dues subestacions i 12 km de catenària flexible en via única. Com en el tram de Manacor, es dotarà la instal·lació d’una connexió elèctrica des de la xarxa de distribució i d’una xarxa de distribució interna pròpia, perquè la zona no disposa de capacitat per donar servei al ferrocarril.

— Expropiacions associades a les obres.

— Adequació d’interferències amb línies elèctriques i telefòniques. Resulta necessari modificar l’altura o soterrar l’encreuament de línies elèctriques i de telefonia.

— Assistència tècnica per al control i la vigilància de les obres, per complementar els mitjans propis d’SFM.

— Augment de la capacitat de transformació en dues subestacions de distribució, perquè la companyia distribuïdora (Gesa - Endesa) actualment no disposa de la capacitat suficient per garantir el subministrament al ferrocarril.

Avantatges de l’electrificació

Amb la posada en marxa del servei electrificat, els usuaris podran gaudir de millores importants en el servei, com ara:

— L’eliminació del transbord. Actualment, els usuaris de les línies Enllaç - Manacor i Enllaç - sa Pobla han de fer un canvi entre la unitat elèctrica i la dièsel.

— La reducció del temps de viatge. El tren elèctric permet majors acceleracions, per la qual cosa s’estima que es podrà reduir el temps de viatge en aproximadament 5 minuts.

— La millora en el confort, atès que el tren elèctric implica una disminució de renous i de vibracions.

Així mateix, electrificar la totalitat de la xarxa de tren de Mallorca també implica importants millores mediambientals, com ara:

— La reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera de fins a 632,7 tones anuals.
— La reducció d’emissions acústiques a l’atmosfera.
— La reducció de la utilització de lubricants contaminants.