Educació impulsa mesures per a millorar la competència lingüística de l’alumnat de Balears

Es tracta d’actuacions lingüístiques per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut i també, de mesures per millorar l’adquisició de la llengua estrangera. Amb aquest objectiu, augmentaran els auxiliars de conversa, la participació a projectes europeus i la formació específica per a l’ensenyament de les llengües.

Des de principi de legislatura s’ha treballat en la millora de la competència lingüística tant en les dues llengües oficials com amb la llengua estrangera partint del context multicultural dels centres educatius de les Illes i des del foment del debat pedagògic i el respecte a l’autonomia dels centres en l’elaboració dels projectes lingüístics de centre. Partint de la consideració de la llengua com un element de cohesió social, s’adopten mesures de coordinació de l’ensenyament de les llengües per fer-ne més efectiu l’aprenentatge.

El procés d’adquisició de la competència en llengua estrangera es vincula sobretot a la realització d’activitats comunicatives que permetin desenvolupar la fluïdesa, la capacitat d’interacció oral i escrita, d’entendre i de produir missatges, usar amb espontaneïtat, adequació i correcció una llengua, etc. Per a això, és positiu possibilitar actuacions que complementin els treballs dels aspectes comunicatius de la llengua a fi que aquesta sigui apresa per poder ser utilitzada en situacions molt diverses.

El 70% de centres compten amb auxiliar de conversa (340 becaris d’altres països) d’alemany, anglès i francès. Per primera vegada, en el passat curs es va crear un borsí propi i també es va organitzar un curs de formació per als auxiliars i els centres que els acullen. Un 69% dels centres de Secundària tenen desdoblaments de grups a l’àrea de llengua estrangera. Aquesta és una mesura que també es va introduir en els nous currículums elaborats per Educació l’any passat i preveu desdoblaments de totes les hores en grups de 8 a 15 alumnes, la qual cosa permet reduir les ràtios i millorar la qualitat de l’ensenyament. A més, es dona l’opció de poder incrementar les hores de classe fent servir alguna de les hores de lliure disposició setmanal. Gairebé el 50% d’IES i centres concertats participen del programa EOIES que permet a l’alumnat de secundària obtenir la certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) en algun dels 6 nivells que s’imparteixen en les llengües estrangeres d’anglès, alemany o francès, des del seu propi centre i sense cap càrrega lectiva. En el curs 2016-17 participaren 3.376 alumnes de 4t ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

El 54% dels centres imparteixen una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en llengua estrangera. A més , un 14% han optat per ensenyar una segona assignatura totalment en llengua estrangera.

El 62% dels Instituts d’Educació Secundària prenen part en projectes europeus (Erasmus+ i eTwinnings), el 9 % de centres de primària i el 19% dels centres concertats. Els projectes europeus faciliten aprendre la llengua dels país amb qui es comparteix el projecte i alhora desenvolupar els valors de respecte i d’interès pel multilingüisme i la interculturalitat.

En altres tipus d’intercanvis hi participen el 47% d’IES, el 22% dels centres concertats i el 4% de centres de primària. A Primària la participació és molt més baixa ja que, tot i que també hi tenen accés, l’edat de l’alumnat és una limitació per a viatges i estades a l’estranger.

Cal destacar la participació dels alumnes i professors d’FP al projecte EuroFP Balears que ha permès a 70 alumnes realitzar el mòdul de formació en centres de treball a empreses europees i a 45 professors més 12 acompanyants fer visites d’estudi a centres d’FP.

S’ha fet formació per a la presentació i participació en projectes europeus per a 54 docents amb l’objectiu de capacitar el professorat.

Enguany s’ha convocat per primera vegada dos programes per millorar la competència oral en llengua anglesa dels alumnes: Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada i amb un total de 60 hores lectives per a l’alumnat de primer curs de batxillerat i Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius i amb un total de 60 hores lectives d’immersió per a l’alumnat de sisè curs de primària.

El pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020 preveu formació específica per millorar les competències lingüístiques i didàctiques del professorat en actiu de centres públics. El curs 2016-17 320 docents han participat als cursos (155 de nivell Avançat i 165 de C1). En el curs 2016/2017 també s’han convocat 7 formacions sobre metodologies per facilitar l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres que es van dur a terme als centres de professorat de Palma, Eivissa, Menorca, Manacor i Inca amb 109 matriculats.

A primer, segon i tercer d’ESO els centres disposen de dues hores setmanals de lliure disposició per completar l’horari.

Els centres poden decidir destinar-les a reforçar determinades matèries o a projectes interdisciplinars. Es contempla la coordinació en les programacions de les matèries de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura que hauran de reflectir el treball conjunt en aquestes matèries en relació amb els continguts, objectius, metodologia i avaluació.

Actuacions lingüístiques per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut

El 95% dels centres realitzen actuacions per garantir que les dues llengües oficials siguin un element essencial per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut. La competència comunicativa en una llengua facilita la cohesió del grup que la utilitza. És determinant una acollida lingüística adequada i eficaç, enfocada a facilitar l’ús de la llengua. Aquesta acollida, que es tradueix amb una adaptació curricular o amb l’assistència a sessions de llengua en grups reduïts, s’ha generalitzat a tots els centres. En aquest sentit cal destacar que s’han augmentat les hores de secundària destinades al PALIC (programa d’acolliment lingüístic i cultural)