Curs 2017/2018: increment del professorat, disminució de les ràtios i millores a l’atenció a la diversitat

S’estableixen ràtios de 20 alumnes a 3 i 4 anys i millores a la resta de nivells

La Conselleria d’Educació i Universitat, després de mesos de feina amb l’àmbit educatiu (centres d’ensenyament, sindicats, directors, etc.) ha presentat a la Mesa Sectorial d’Educació els criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de Persones Adultes i de règim especial per al curs 2017-18.

Els canvis més importants en relació amb els criteris del curs passat són els següents:

 • Les ràtios de 4t i 5è d’Educació Infantil (3 i 4 anys) seran de 20 alumnes per grup. Es desdoblarà el grup a partir de 22 alumnes. Excepcionalment, en els casos en què no sigui possible desdoblar físicament el grup, es dotarà de recursos addicionals de professorat.
 • Al 1r curs d’Educació Primària es desdoblarà el grup en superar els 27 alumnes.
 • Als cursos 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària, es desdoblarà el grup en superar els 28 alumnes.
 • Als centres que tenguin una ràtio mitjana a l’etapa (Infantil, Primària o ESO) de 27 o més alumnes s’incrementarà la quota de professorat.
 • S’incrementarà la reducció de ràtio en funció de la proporció d’alumnat de necessitats educatives de suport específic (NESE).
 • Es definiran centres d’atenció preferent en funció de la tipologia d’alumnat i se’ls dotarà d’un increment de quota de forma extraordinària, amb la proposta d’inspecció educativa i en funció de la disponibilitat pressupostària
 • S’han establert per primera vegada els criteris per determinar les ràtios de les matèries musicals en els centres integrats de música d’infantil i primària.
 • S’han revisat i actualitzat els criteris de dotació dels equips de professorat de suport.
 • S’han incrementat les reduccions horàries per al professorat d’educació infantil i primària major de 55 anys.
 • L’horari lectiu del professorat d’educació secundària, EOI i dels conservatoris professionals de música, estarà comprès entre 18 i 21 períodes lectius setmanals. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència en el centre.
 • S’han incrementat en un 33% els períodes lectius per al Pla d’Atenció Lingüística i Cultural (PALIC)
 • S’ha incorporat la figura del coordinador de coeducació.
 • S’han revisat els períodes de coordinació del professorat de Formació Professional, Escoles Oficials d’Idiomes i dels Centres d’Ensenyaments de Persones Adultes.

Aquests criteris suposaran en conjunt un increment significatiu de professorat en relació amb els curs passat, amb l’objectiu de disminuir les ràtios i de millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat.