Biel Barceló: "Treballam per un nou model econòmic sostenible, diversificat i que creï llocs de feina de qualitat"

El Pacte per la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social impulsat pel Govern aprova 13 plans i 10 mesures estratègiques per millorar l’economia i el benestar a les Illes Balears, que sumen una estimació pressupostària de 1.570 milions d’euros, a executar entre 2017 i 2020

Els integrants del Pacte per la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social han ratificat el document que elabora una diagnosi de la situació de l’economia balear i que, a partir d’aquest estudi, marca els objectius estratègics i les mesures que, a curt i mitjà termini, s’han de posar en funcionament per assolir majors quotes de benestar i progrés social per a la ciutadania de les Illes Balears i garantir l’augment de la competitivitat inclusiva de l’economia de les Illes.

Així, el Govern ha rebut l’encomana de posar en funcionament un total de 13 plans i 10 mesures estratègiques, per complir aquests objectius. El seu horitzó d’execució és entre 2017 i 2020, i tenen una estimació pressupostària inicial de 1.570 milions d’euros.

El vicepresident del Govern, Biel Barceló, ha destacat que els objectius són la redistribució de la riquesa, generar prosperitat compartida i igualtat social, creant llocs de treball de qualitat, en un model diversificat i “basat en l’economia del coneixement, la innovació i la recerca i les noves tecnologies” Finalment, ha subratllat que les inversions han de tenir en compte tots els sectors a partir de tres criteris bàsics: la sostenibilitat, la inclusió social i la competitivitat.

Els reptes de l’economia balear i les primeres actuacions que les distintes meses han plantejat, se sintetitzen en el següent:

- Combatre les desigualtats econòmiques i socials

- Incrementar el pes de la recerca, el desenvolupament i la innovació en relació amb el PIB. En l’àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació, l’objectiu genèric és augmentar la intensitat de la innovació de les empreses balears i recuperar l’endarreriment d’R+D+i, especialment en el camp privat. Per això, es planteja un pla de ciència i tecnologia 2018-2022 i una estratègia d’especialització intel·ligent RIS3 balear.

- Enfortir els serveis socials com a element de cohesió

- Facilitar l’accés a l’habitatge. En matèria d’habitatge s’ha establert com a objectiu garantir la funció social de l’habitatge, per la qual cosa es desenvoluparà un Pla d’Habitatge Públic i un programa de protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural.

- Integrar la sostenibilitat ambiental en el concepte de la competitivitat del model de creixement. Amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 i transitar cap a energies renovables, s’han aprovat impulsar plans pluriennals de transició energètica, incorporar l’eficiència energètica de manera transversal i establir programes de foment de l’eficiència energètica i generació renovable per a autoconsum. L’aigua i els recursos hídrics també tenen un epígraf específic, amb l’objectiu de garantir la qualitat i la quantitat d’aigua disponible a curt, mitjà i llarg termini. Per això, s’aprova demanar un pla d’inversió en infraestructures hídriques, adaptar el pla hidrològic a la norma europea i elaborar un pla d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. Pel que fa a residus, es vol garantir una gestió més sostenible de residus, amb l’establiment d’un marc normatiu de residus i sòls contaminants, alhora que es planteja un programa d’incentius en matèria de residus i economia circular. En transport, l’objectiu és avançar cap a un model de mobilitat sostenible i de preferència de transport públic i garantir la connectivitat aèria i marítima. Per això, es demana establir un pla director sectorial de mobilitat.

- Combatre la precarietat laboral i ajustar els salaris a la renda per capita i Reduir els nivells d’atur, especialment dels col·lectius més castigats (joves, majors de 45 anys, aturats de llarga durada...). En treball, la formació i l’ocupació de qualitat són motors de canvi com a referents de la millora del model, amb la posada en marxa d’un pla d’ocupació de qualitat 2017-2020, un pla d’autoocupació de les Illes 2017-2020 i una estratègia integral de Formació Professional 2017-2020.

- Potenciar la diversificació econòmica

- Millorar la productivitat i la competitivitat.
Les noves tecnologies han de servir per impulsar la digitalització de l’economia i la connectivitat digital. Per assolir aquest objectiu es planteja un pla director sectorial de telecomunicacions i millorar les connexions de qualitat a Internet a totes les Illes. En gestió de fons europeus es planteja una estratègia per al creixement intel·ligent i inclusiu, mitjançant els recursos dels programes operatius de l’FSE, Garantia Juvenil i Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

- Augmentar la rendibilitat econòmica i social del turisme

- Afrontar l’envelliment poblacional