Biel Barceló anuncia una inversió de 20,6 milions per millorar infraestructures i oferta turística als municipis de Mallorca

El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics hi aportarà 16,5 milions (5 vegades més que la darrera convocatòria, de 2014), i els ajuntaments cofinançaran un mínim del 20% del cost dels projectes, que prioritzaran la innovació i la sostenibilitat


La Junta del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), presidida pel vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha aprovat avui obrir una nova convocatòria de selecció de projectes d’inversió i actuacions per a la millora de les infraestructures turístiques i per al foment de la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística, que té com a destinataris els ajuntaments de l’illa de Mallorca. La d’enguany multiplica gairebé per cinc la quantitat de la darrera convocatòria de 2014. Els projectes seran cofinançats pel fons del Consorci Borsa d’Allotjaments per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (fins a un màxim del 80 % de cada projecte), i pels ajuntaments (que contribuiran amb un mínim del 20 % de cada projecte). D’aquesta manera, el CBAT hi aportarà 16,5 milions d’euros, que units a un mínim de 4,1 milions aportats pels consistoris sumen un mínim de 20,6 milions d’euros d’inversió total.

Els projectes aprovats a la convocatòria de 2014 estan ja executats, o en fase d’execució, per la qual cosa el Govern considera necessari un nou impuls a la selecció de projectes que millorin l’oferta turística de l’illa de Mallorca.

Com a novetat enguany, s’introdueixen criteris de puntuació per tal d’assegurar el compliment d’un sistema objectiu i d’idoneïtat en l’elecció dels projectes. Els criteris de valoració es divideixen en dos blocs:

1) Un primer, basat en l’estudi del projecte, d’acord amb la justificació de la intervenció i el caràcter del projecte. Es puntuarà especialment la necessitat, la repercussió i la singularitat, a més del foment del producte turístic, la innovació i recerca, l’accessibilitat universal i la sostenibilitat.

2) En un segon bloc, la puntuació s’adjudicarà de manera proporcional a partir de fórmules matemàtiques. Es puntuarà l’aportació econòmica extra de l’ajuntament sol·licitant, l’acreditació d’un pla de turisme municipal, el percentatge d’empreses de la població adherides al Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (Sicted), el nombre de places adquirides, la inversió turística realitzada i el nombre de places d’habitatge vacacional.

La convocatòria, que es publicarà al llarg dels propers dies al BOIB, està dirigida als projectes que contemplin les següents finalitats:

a) Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions d’esponjament, entre d’altres.
b) Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tot cas, ha de preservar el medi ambient.
c) Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que assoleixi la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística.
d) Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística.
e) Impulsar projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+I) que tinguin relació amb l’àmbit turístic.
f) Dur a terme qualssevol altres activitats amb els objectius de millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, la seva competitivitat, de diversificar i desestacionalitzar l’oferta i de consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

Cada ajuntament podrà presentar fins a dos projectes. L’import màxim finançat pel Consorci serà de 500.000€ per projecte. L’ajuntament sol·licitant assumirà els excessos dels projectes que superin aquesta quantitat. El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al BOIB.

El CBAT és l’òrgan gestor de les places turístiques a l’illa de Mallorca. Hi formen part el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i els agents socials i econòmics del sector turístic.