Aprovat el decret de mesures urgents de protecció del territori per garantir un nou model territorial


El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha celebrat avui l’aprovació del decret de mesures urgents de protecció del territori. Segons Noguera, la nova normativa és la més ambiciosa i important per a la protecció del Territori de les darreres dècades". De fet, segons Noguera "suposa una clara aposta per un canvi de model territorial que redueix el creixement urbanístic desmesurat i l’especulació". En aquest sentit, Noguera ha emfatitzat que amb el nou decret "no hi haurà més petits Deià ni tampoc un consum desmesurat de l’aigua". Així ha recordat la importància de limitar la construcció de piscines o la protecció d’aqüífers.

Noguera ha posat de manifest que "el nou decret posa el sòl rústic a disposició de la pagesia i no al servei dels interessos dels especuladors". A més inclou aspectes que permetran evitar situacions de risc davant torrentades o incendis forestals. Així, es prohibeix, a Mallorca, la construcció d’unifamiliars en sòl rústic a zones de risc d’erosió, inundació, incendi o esllavissament.

El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir també s’ha mostrat satisfet per un decret que estableix mesures de protecció i conservació dels valors ambientals, paisatgístics i urbans del territori de les Illes Balears, "adreçades a contenir el creixement de la nova urbanització i reforçar la protecció del sòl rústic, amb la finalitat d’assegurar la rehabilitació i recuperació d’aquest patrimoni."

D’acord amb el decret, és reclassifiquen com a rústic una sèrie de terrenys sempre que compleixin certs supòsits. En aquest sentit, els terrenys sobre els quals s’hi ha d’aplicar aquesta reclassificació es troben en situació bàsica de sòl rural perquè ni tan sols han iniciat el procés de transformació urbanística amb la circumstància afegida d’haver-se exhaurit els terminis prevists, o raonablement previsibles, per a executar la corresponent actuació urbanística. Tal com han indicat, es pot considerar que es tracta de sòls la classificació dels quals, atorgada pel planejament urbanístic en un moment pretèrit, avui ja no és expressió certa de les necessitats actuals d’ordenació de l’espai urbà ni està en connexió amb el disseny que fan els plans insulars.

S’estableix una moratòria d’autoritzacions i llicències sobre sòl urbà amb urbanització no consolidada delimitats com a unitats d’actuació (els anomenats «falsos urbans») fins al 31 de desembre de 2021. En aquest termini de temps, els consells insulars i l’ajuntament de Palma hauran de revisar els seus plantejaments i conferir lliurement una nova classificació a aquests terrenys, sigui urbanitzable o rústic, o mantenir la seva condició actual.

En aquest sentit, la reclassificació que estableix el decret llei no és cap obstacle perquè les administracions competents puguin exercir amb total plenitud la seva potestat de planejament. En cas que, una vegada superada la data del 31 de desembre de 2021, els consells insulars o l’ajuntament de Palma no hagin aprovat el corresponent instrument d’ordenació, el Govern assumirà aquesta tasca per subrogació. En aquest cas, disposarà d’un any, fins al 31 de desembre de 2022 allargant-se fins a aquesta data la moratòria en la concessió d’autoritzacions i llicències.

L’abast real d’aquesta mesura, en termes d’hectàrees, per tant, no es coneixerà fins que els ajuntaments i els consells insulars apliquin el Decret i d’aquesta manera aflorin tots els terrenys que comparteixin les característiques que l’afecten. Tot i això, durant l’elaboració del text, s’ha fet un treball preliminar que estima que seran més de 600 hectàrees.

L’objectiu principal és el de posar ordre dins l’ordenació urbanística de la Comunitat sense que l’Administració es vegi obligada a assumir el pagament d’indemnitzacions.

A més, cal recordar que la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears ja reclassificava els «falsos urbans» com a sòl urbà no consolidat i donava als municipis un any per adaptar-hi el seu planejament permetent que fossin els consistoris els qui decidissin si classificar aquest sòl com a urbà no consolidat, urbanitzable o rústic. Una vegada ja ha passat més d’un any des de la finalització d’aquest termini, 1 de gener de 2019, es considera justificat donar una passa més abans d’iniciar la revisió de les DOT.

Pel que fa al sòl rústic, el decret prohibeix la construcció, a l’illa de Mallorca, de nous habitatges familiars a terrenys inclosos completament en Àrees de Prevenció de Riscos (SRP-APR) ja sigui aquest risc d’inundació, incendi, erosió o esllavissada.

Aquesta decisió es justifica en la necessitat d’adaptar el territori a l’emergència climàtica actual i més tenint en compte els darrers episodis extrems que ha patit la Comunitat i que, segons l’ampli consens de la comunitat científica, esdevindran de cada vegada més habituals.

El decret, a més, revisa a la baixa els paràmetres urbanístics aplicables a les edificacions destinades a l’ús d’habitatge unifamiliar en el sòl rústic amb l’objectiu d’evitar construccions de dimensions desproporcionades per a un ús residencial. El volum màxim del conjunt de l’edificació en qualsevol categoria de sòl rústic serà de 900 m3 quan fins ara era de 1500 m3.

Finalment, s’introdueixen mesures d’integració paisatgística i de sostenibilitat ambiental com l’obligació de recuperar i mantenir en bon estat els elements de valor etnogràfic o cultural (com ara murs de pedra en sec) així com mesures d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, destaca la prohibició de construir més d’una piscina per finca, amb unes dimensions concretes.