Al llarg del 2018 Medi Ambient ha treballat 150,26 hectàrees de superfície per la prevenció d’incendis forestals

Avui s’han presentat els Plans insulars i comarcals de defensa contra incendis forestals per al període 2019-2028


El passat 6 de desembre de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci de la resolució d’aprovació dels Plans insulars i comarcals de defensa contra incendis forestals, així com també l’encomana a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de l’impuls, desenvolupament i execució de les mesures i accions previstes en aquests Plans per al període 2019-2028.

El IV Pla General de Defensa contra Incendis Forestals de les Illes Balears, aprovat per decret l’abril del 2015, determina tot un conjunt d’actuacions preventives necessàries per establir un paisatge agroforestal i uns entorns d’interfase urbà forestal més defensables i resilients davant la generació, la propagació i els efectes del foc en aquestes illes.

Avui la Serra de na Burguesa ha estat l’escenari elegit: el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal; el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir; l’adjunta a la gerència de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), Aina Bernat, i el cap del Servei de Gestió Forestal, Luis Berbiela, han presentat els plans comarcals on les brigades treballen ara per a la prevenció dels incendis forestals. A l’acte el conseller Vidal ha explicat que “el que pretenen aquests plans és preparar-nos per conviure amb la cultura del risc d’incendis”. Un cop s’han determinat les zones que comporten risc, s’ha de poder preveure com actuar i quines infraestructures s’han de fer per minvar la perillositat i generar més oportunitats d’apagar els incendis.

En aquest sentit, el cap de gestió forestal, Luis Berbiela, ha remarcat el concepte que l’Ibanat du a terme una tasca de prevenció importantíssima fora de l’època de perill d’incendis forestals, fent treballs de prevenció d’obertura i manteniment d’àrees de defensa contra incendis forestals. Així doncs, Berbiela ha dit que “els treballadors forestals no són només bombers forestals, també són gestors de l’entorn forestal i amb les seves actuacions transformen el medi, ajudant a mitigar el canvi climàtic, generant un bosc més resistent i resilient per a una bona capacitat de recuperació després d’un incendi” i ajuden, diu, “a crear un bosc segur.”

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ha redactat els Plans següents:

Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals de Tramuntana centre-nord (Mallorca)
Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals de Ponent (Mallorca)
Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals de Llevant Nord (Mallorca)
Pla Insular de Defensa contra Incendis Forestals de l’illa de Menorca
Pla Insular de Defensa contra Incendis Forestals de les illes d’Eivissa i Formentera

Mitjançant aquests Plans, es quantifiquen i se seleccionen les accions de prevenció que s’han d’aplicar al llarg de la propera dècada per a una protecció eficaç davant el foc de les pinedes, alzinars, ullastrars, garrigues i altres formacions forestals que es troben presents a les nostres illes.
Al llarg del 2018 la superfície realitzada d’àrees de defensa contra incendis (faixes) ha estat de 150,26 hectàrees (64,77 hectàrees a Mallorca, 15,58 hectàrees a Menorca i 69,91 hectàrees a Eivissa i Formentera). En aquest sentit, el conseller Vidal ha remarcat que “amb aquests plans establim uns objectius, un horitzó a 10 anys vista en què dels 300 quilòmetres de xarxa de prevenció d’incendis volem passar a 1.000.”
També s’han fet actuacions de prevenció mitjançant la instal·lació de nous dipòsits d’aigua o del manteniment dels que ja hi ha, i tasques puntuals sobre altres infraestructures (camins, punts de vigilància, etc.)
Per altra banda, també s’ha duit a terme la tramitació de permisos i informes de prevenció; en concret, se n’han tramitat 2.092. L’objectiu de la tramitació dels expedients de prevenció d’incendis és aconseguir gestionar el bosc de manera que s’augmenti la resistència a la propagació del foc, resiliència per aconseguir-ne una recuperació ràpida i, finalment, aconseguir més seguretat per a les persones. A més, s’aconsegueix així que el bosc optimitzi la captura de carboni, ajudant a la mitigació del canvi climàtic.

Tipus Total
Autorització de crema general 1.603
Informe APR incendis 220
Autorització de faixa de defensa 110
Informe EIA 74
Autorització d’ús recreatiu del foc 63
Informe tècnic de prevenció 13
Autorització de crema contínua 9
TOTAL EXPEDIENTS 2.092

A continuació, es mostra una taula amb les dades per illa:

Illa Total
Mallorca 1.556
Menorca 218
Eivissa 249
Formentera 56
Generals 13
TOTAL 2.092